WYDANIE ONLINE

Przepisy nie zawierają wytycznych co do terminów organizowania zebrań rady pedagogicznej po egzaminach poprawkowych. Może się ono zatem odbyć dzień po egzaminie lub w innym terminie, w zależności od ustaleń.

czytaj więcej »

Nowe przepisy o kwalifikacjach nauczycieli, które wejdą w życie 1 września 2016 r. podwyższają wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Po zmianie przepisów konieczne będzie ukończenie studiów magisterskich i posiadanie przygotowania pedagogicznego.

czytaj więcej »

Jak co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznacza terminy związane z organizacją roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych. W nadchodzącym roku szkolnym zajęcia lekcyjne będą trwały do 24 czerwca, zaś ferie zimowe w pierwszych województwach rozpoczną się 18 stycznia a skończą 28 lutego. Pozostałe terminy zawiera tabela.

czytaj więcej »

Od 1 września formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne religii. Oznacza to, że procedura ustalenia podręcznika i materiałów ćwiczeniowych do zajęć edukacyjnych w szkole spośród zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów dotyczy także tego przedmiotu.

czytaj więcej »

O tym, do kogo ustępujący dyrektor szkoły powinien skierować wniosek o udzielenie urlopu uzupełniającego nie decyduje to, kiedy urlop ma zostać wykorzystany, lecz moment złożenia wniosku.

czytaj więcej »

Szkoła może wydać uczniowi przyjętemu do klasy I legitymację szkolną przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Ważny jest tu bowiem fakt przyjęcia ucznia do szkoły.

czytaj więcej »

Niezależnie od tego czy wypowiedzenie wręczono nauczycielowi w maju ze skutkiem na 31 sierpnia, czy też w lipcu ze skróceniem okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca (także ze skutkiem na 31 sierpnia) – w razie złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny, sześciomiesięczny okres stanu nieczynnego rozpocznie się 1 września.

czytaj więcej »

Jakiś czas temu planowano nowelizację ustawy o systemie oświaty poprzez połączenie szkolnego programu profilaktyki z programem wychowawczym, jednak po konsultacjach projektu zaniechano takiej zmiany. Obecnie rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala dwa odrębne dokumenty.

czytaj więcej »

wiper-pixel