WYDANIE ONLINE

Nowy rok szkolny przynosi prawdziwą rewolucję w przepisach. Dawno nie było tak wielu nowelizacji i nowych aktów prawnych, które wchodzą w życie w tym samym dniu – 1 września. Skuteczne zarządzanie szkołą wymaga nie tylko biegłej znajomości nowych przepisów, ale także szybkiego ich wdrożenia w szkole oraz powiadomienia o nich grona pedagogicznego, a niekiedy także uczniów i rodziców. Wywiązanie się tego zadania ułatwi poniższe zestawienie najważniejszych nowości prawnych obowiązujących od jutra. 

czytaj więcej »

W arkuszu ocen nie umieszcza się informacji o tym, że uczeń jest promowany z jedną oceną niedostateczną. Po pierwsze nie ma na to miejsca, a po drugie także i potrzeby, gdyż informacja ta wynika z poprawnie dokonanych wpisów w rubrykach do tego przeznaczonych.

czytaj więcej »

W większości przypadków, do stwierdzenia czy dany nauczyciel posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania do życia w rodzinie, konieczne jest sprawdzenie dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem lub inną dokumentacją kształcenia.

czytaj więcej »

Jeżeli w szkole zatrudnionych jest ponad 100 pracowników (łącznie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych) konieczne jest zatrudnienie specjalisty BHP. Powierzenie tych obowiązków pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy jest możliwe tylko w placówkach zatrudniających mniej niż 100 osób.

czytaj więcej »

W publicznych szkołach i placówkach oświatowych nie można zawierać z pracownikami umów na okres próbny. Zakaz ten obejmuje zarówno nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych.

czytaj więcej »

Nagrodę jubileuszową należy obliczyć według stawki wynagrodzenia zasadniczego przysługującej w dniu nabycia do niej prawa. Zastosowanie w praktyce tej zasady przedstawiamy na przykładzie.

czytaj więcej »

wiper-pixel