WYDANIE ONLINE

Obecnie osoba zajmująca stanowisko nauczyciela powinna legitymować się odpowiednim wyższym wykształceniem kierunkowym (magisterskim lub wyższym zawodowym – w zależności od rodzaju szkoły lub placówki oraz zajmowanego stanowiska) i przygotowaniem pedagogicznym lub powinna posiadać dokument świadczący o ukończeniu zakładu kształcenia nauczycieli. Wymagania te mają się jednak zmienić, ale dopiero od 1 września 2016 roku.

czytaj więcej »

Nauczyciel może otrzymać dodatek za warunki pracy tylko wówczas, gdy pracuje w trudnych lub uciążliwych warunkach. Wykaz takich prac zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. oraz uchwała organu prowadzącego określająca regulamin wynagradzania nauczycieli, w tym wysokość tego dodatku oraz warunki jego wypłacania.

czytaj więcej »

Okres przerwy pomiędzy poszczególnymi stopniami awansu zawodowego nie mus być efektywnie przepracowany. Nie wlicza się jednak do niego okresu urlopu bezpłatnego.

czytaj więcej »

Nagrywanie przebiegu posiedzenia rady pedagogicznej i wykorzystywanie informacje z rady poza szkołą jest niedopuszczalne chyba, że wyrażą zgodę na to wszyscy uczestnicy zebrania.

czytaj więcej »

Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

czytaj więcej »

O okresie przechowywania szkolnej dokumentacji takiej jak dzienniki lekcyjne przesądzają zapisy instrukcji postępowania z dokumentacją. Najczęściej jednak dokumenty takie przechowuje się przez okres 5 lat.

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2014/2015 dyrektor szkoły, po przedstawieniu przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego – zwalniał ucznia z realizacji tych zajęć w ogóle. Od 1 września uczeń może być zwolniony całkowicie z lekcji wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń.

czytaj więcej »

wiper-pixel