WYDANIE ONLINE

Gdy po powrocie nauczyciela do pracy po dłuższej nieobecności nie ma dla niego dotychczasowych zajęć, wyjściem może być uzupełnienie pensum innymi godzinami. Ważne jest to, że mogą to być jedynie godziny, do których realizacji nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje. W przeciwnym razie należy zawrzeć z nauczycielem odrębną umowę, ale dopiero po uzyskaniu zgody kuratora oświaty lub organu prowadzącego.

czytaj więcej »

Pensum łączone nauczycieli pełniących funkcję kierowniczą ustala się na podstawie uchwały organu prowadzącego z uwzględnieniem pełnego wymiaru zatrudnienia nauczyciela (bez zniżki). Dopiero po ustaleniu pensum można nauczycielowi określić zniżkę – również na podstawie uchwały organu prowadzącego.

czytaj więcej »

W szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych można zatrudnić osobę, która posiada kwalifikacje do nauczania praktycznej nauki zawodu, ale nie ma kwalifikacji do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają terminów ważności opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wynikają one raczej z merytorycznej zawartości uwarunkowanej aktualnymi potrzebami ucznia, a te na przestrzeni kilku lat mogą się istotnie zmienić. Niektóre opinie są ważne nawet przez cały okres kształcenia.

czytaj więcej »

Inspektor bhp powinien legitymować się dyplomem technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli jednak u pracodawcy zatrudniającego 400 osób obowiązki służby bhp będzie pełniła jednoosobowa komórka, obowiązują wymagania kwalifikacyjne jak na stanowisku starszego inspektora bhp.

czytaj więcej »

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w 2016 roku nie będzie mogła być niższa niż 1.850 zł. W pierwszym roku pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia nie niższego niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2016 r. - 1.480 zł. 

czytaj więcej »

Do 30 września dyrektorzy szkół i przedszkoli mają czas na przekazanie do właściwych kuratoriów oświaty informacji na temat problemów związanych z wycofaniem „śmieciowego” jedzenia.

czytaj więcej »

Święto Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela i nie wchodzi do limitu dni wolnych od zajęć ustalanych przez dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel