WYDANIE ONLINE

Odpowiedzialność za dokumentację działalności rady rodziców powinna być określona w regulaminie tego organu. Rada może zatrudnić na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło osobę lub biuro rachunkowe do prowadzenia dokumentacji finansowej. Jednak nie powinien to być pracownik szkoły.

czytaj więcej »

Czas pracy nauczyciela bibliotekarza wyznacza czas funkcjonowania biblioteki szkolnej. Nauczyciel w tym samym czasie nie może sprawować funkcji nauczyciela bibliotekarza oraz np. opieki nad uczniami w świetlicy szkolnej.

czytaj więcej »

W umowie o pracę nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół należy wskazać te szkoły, w których nauczyciel pracuje. Pracodawcą nauczyciela jest zespół szkół, a nie poszczególne szkoły, które wchodzą w jego skład, dlatego nie ma podstaw, aby zawierać odrębne umowy na poszczególne placówki wchodzące w skład zespołu.

czytaj więcej »

Wspomaganie szkół i placówek realizowane bezpośrednio w szkole lub placówce oraz powstanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów to nowe formy doskonalenia nauczycieli, które Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje wprowadzić od 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Gmina oraz jej jednostki budżetowe, np. szkoła, to jeden podatnik VAT – wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że będą wspólnie prowadzić rozliczenia dotyczące podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Wprowadzenie ocen opisowych na wyższym niż I etapie edukacyjnym i sporządzanie ich wydruków komputerowych wiąże się z dołączaniem ich do dokumentacji nauczania. Wydruki każdorazowo muszą być podpisane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę. Nowe przepisy obowiązują od początku roku szkolnego.

czytaj więcej »

Na terenie szkoły dla dorosłych może znajdować się automat do kawy i herbaty. Wynika to z faktu, iż rozporządzenia w sprawie zdrowego żywienia w szkołach nie dotyczy placówek, w których kształcą się dorośli.

czytaj więcej »

Ucznia, który zapisał się na rok szkolny 2015/2016 do pierwszej klasy, a we wrześniu został odroczony z realizacji obowiązku szkolnego wpisuje się do księgi uczniów z datą rozpoczęcia przez niego nauki w szkole, a następnie odnotowuje datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia, czyli odroczenia realizacji obowiązku szkolnego.

czytaj więcej »

Decyzja dyrektora o zwolnieniu z zajęć WF-u nie powinna być podjęta na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, ale na podstawie opinii lekarskiej, określającej możliwość uczestnictwa ucznia w zajęciach. Dotyczy to także uczniów z orzeczeniem do kształcenia w formie nauczania indywidualnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel