WYDANIE ONLINE

Przed przyjęciem ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego dyrektor powinien dokonać oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w poprzedniej szkole, a w niektórych przypadkach obowiązkowo przeprowadzić egzaminy klasyfikacyjne.

czytaj więcej »

Nauczycielowi, którego staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej upływa w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia, należy wypłacić to świadczenie w najbliższym możliwym terminie. 

czytaj więcej »

Środki na nagrodę dla nauczyciela otrzymane z kuratorium należy przyjąć na konto podstawowe szkoły i z niego też wypłacić nagrodę.

czytaj więcej »

Prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami w czasie, kiedy powinni oni uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, jest niezgodne z przepisami. Uczeń danej klasy powinien uczestniczyć w zajęciach w takim wymiarze godzin, jaki wynika z tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas na każdym etapie edukacyjnym.

czytaj więcej »

Najczęściej przyjmuje się, że dokumenty dotyczące zwalniania uczniów z wychowania fizycznego, czyli podania, zwolnienia lekarskie przechowuje się w szkole 10 lat, natomiast decyzje dyrektora – 50 lat.

czytaj więcej »

Ucznia klasy pierwszej można promować w ciągu roku szkolnego do klasy programowo wyższej, a zatem do klasy drugiej.

czytaj więcej »

Przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem dyrektor szkoły musi odebrać od niego zaświadczenie o niekaralności z KRK. Obowiązek ten dotyczy nawiązania każdego stosunku pracy – nawet jeśli między kolejnymi umowami zawieranymi z nauczycielem nie ma przerwy. Tak wynika z odpowiedzi MEN z 3 sierpnia 2015 r. na interpelację poselską nr 33743.

czytaj więcej »

Nauczyciel odwołany ze stanowiska dyrektora szkoły bez wypowiedzenia z naruszeniem art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty otrzyma odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pracę za czas, do którego powierzenie stanowiska miało trwać (nie więcej niż za 3 miesiące). Odszkodowanie będzie więc wyższe niż wysokość utraconego dodatku funkcyjnego. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 18 sierpnia 2015 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel