WYDANIE ONLINE

Rada pedagogiczna powinna wypracować narzędzia do kontroli jakości kształcenia, pozwalające odpowiedzieć na pytania, czy szkoła uczy coraz lepiej, czy poprawia jakość kształcenia. W zależności od wyników nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego – narzędzia będą różnorodne, dostosowane do uzyskanych wyników.

czytaj więcej »

Dyrektor decyduje, w jakim miejscu woda będzie dostępna. Niekoniecznie będzie to szkolny korytarz, może być to np. stołówka lub okolice sali gimnastycznej. Jednak musi być to miejsce dostępne dla uczniów. Ze względów organizacyjnych wskazane jest odpowiednie oznakowanie tego miejsca oraz wywieszenie instrukcji obsługi w widocznym miejscu.

czytaj więcej »

Obniżenie wymiaru zajęć nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania jest możliwe również w czasie roku szkolnego, pod warunkiem uzyskania zgody nauczyciela. Porozumienie w tej sprawie należy sporządzić na piśmie.

czytaj więcej »

Od 22 lutego 2016 r. zmieniają się zasady zatrudniania pracowników na czas określony. Przekroczenie czasu trwania czasowego zatrudnienia ponad 33 miesięcy, albo zawarcie 4 umowy będzie możliwe, ale pod warunkiem wskazania obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Praca asystenta nauczyciela może być traktowana jako wyjątek od tych zasad.

czytaj więcej »

Gdy w umowie o pracę dyrektor zawarł zapis określający nieprawidłowo stanowisko pracy pracownika, np. rodzaj wykonywanej pracy, to popełnił błąd co do treści czynności prawnej. Sprostowanie błędu może nastąpić w postaci oświadczenia.

czytaj więcej »

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej rada rodziców nie może zakładać odrębnego rachunku bankowego, nie może również mieć nadawanego numeru NIP i REGON, a także, nie działając w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, nie może być pracodawcą, stroną umowy, dawać zleceń i być płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

czytaj więcej »

Pobieranie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego uprawnia do korzystania z ZFŚS w szkole będącej ostatnim miejscem zatrudnienia nauczyciela.

czytaj więcej »

Nauczyciel i pracownik niepedagogiczny szkoły, który bierze udział w pracach komisji wyborczej (w tym szkoleniu członków komisji) ma prawo do zwolnienia od pracy na ten czas, ale bez prawa do wynagrodzenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel