WYDANIE ONLINE

Mimo generalnej zasady, zgodnie z którą wynagrodzenie przysługuje tylko za godziny ponadwymiarowe faktycznie zrealizowane są pewne sytuacje, w których nauczyciel zachowuje do niego prawo, mimo iż godzin nie przeprowadził. Przykładem są np. dni wolne od zajęć lub pracy, Dzień Edukacji Narodowej, dni opieki nad dzieckiem i inne.

czytaj więcej »

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik-ojciec będzie miał 2 lata na wykorzystanie urlopu ojcowskiego od dnia narodzin dziecka. Nowością będzie również możliwość wykorzystania urlopu w dwóch częściach.

czytaj więcej »

W przypadku likwidacji szkoły, dokumenty dotyczące przebiegu nauczania, należy przekazać do kuratorium oświaty w terminie miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Przepisy nie wskazują jednak, że ma to zrobić dyrektor szkoły. Co więcej, przepis nakładający obowiązek przekazania dokumentacji, ma jedynie charakter instrukcyjny i nie powoduje żadnych wyraźnie określonych sankcji.

czytaj więcej »

Obecnie nie ma przepisów, które regulowałyby zasady funkcjonowania gabinetu pielęgniarki szkolnej. Od 1 września 2016 r. wymagania co do pomieszczenia i wyposażenia gabinetu pielęgniarki będą określały wprost przepisy. Gabinet powinien być wyposażony m.in. w umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą. Nie ma w nich jednak określonej powierzchni takiego pomieszczenia.

czytaj więcej »

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował nowy pakiet materiałów dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, który zawiera porady i wskazówki dotyczące zasad prowadzenia zajęć, kompetencji nauczycieli, rozmów z rodzicami uczniów oraz informacje na temat rozwoju psychoseksualnego. Na każdy etap edukacyjny opracowano również przykładowe scenariusze lekcji.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel dostarczy orzeczenie o zaliczeniu go do stopnia niepełnosprawności ze wskazaniem co do rodzaju pracy, dyrektor powinien skierować nauczyciela na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy w celu ustalenia, czy nauczyciel jest nadal zdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

czytaj więcej »

Rozpoczęły się konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

czytaj więcej »

Zaświadczenie o przebiegu nauczania można wydać zarówno rodzicom jak i niepełnoletniemu uczniowi. Innym członkom rodziny ucznia jak np. dziadkom czy rodzeństwu dokument ten można wydać, o ile osoby te zostały upoważnione do odbioru przez rodzica ucznia.

czytaj więcej »

Pracownik odbywający staż w świetlicy szkolnej w ramach skierowania z urzędu pracy, nie pełni funkcji wychowawcy świetlicy i nie jest w związku z tym uprawniony do sprawowania samodzielnej opieki nad uczniami pozostającymi na świetlicy szkolnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel