WYDANIE ONLINE

Szkoła może zlikwidować środki trwałe, jakimi są zużyte komputery, a następnie odsprzedać je uczniom za symboliczne kwoty. Uzyskane w ten sposób pieniądze zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych.

czytaj więcej »

Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami podczas zawodów sportowych nie powinien być pozbawiony prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

czytaj więcej »

Komisja socjalna jest organem tworzonym na podstawie obowiązującego w placówce regulaminu ZFŚS, gdyż żaden przepis powszechnie obowiązujący nie zawiera takich unormowań. Dalego to regulamin określać powinien tryb powoływania i odwoływania jej członków.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły powinien przynajmniej raz w roku przeprowadzić próbną ewakuację. Musi się ona odbyć do końca listopada. Najpóźniej na tydzień przed planowaną ewakuacją dyrektor powiadamia właściwego komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają ile dokładnie godzin szkolenia należy zapewnić radzie pedagogicznej, ani jaka ma być tematyka takich szkoleń. Natomiast środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego powinny znajdować się w budżecie organu prowadzącego szkołę.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie o ocenianiu uczniów wprowadza obowiązek zasięgania opinii rady pedagogicznej przez dyrektora szkoły w kwestii szczegółowych warunków realizacji projektów edukacyjnych, jakie będą obowiązywały w danej szkole.

czytaj więcej »

Obowiązujące przepisy prawa oświatowego nie nakładają na szkołę i na rodziców obowiązku ubezpieczenia ucznia. Jedynie w przypadku uczestnika wycieczki lub imprezy zagranicznej istnieje obowiązek ubezpieczenia go od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia – jest to warunkiem uczestnictwa.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. także szkoły ogólnodostępne będą miały obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego uczniów z określonymi niepełnosprawnościami. Obecnie wymóg ten dotyczy tylko szkół integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi.

czytaj więcej »

wiper-pixel