WYDANIE ONLINE

Ewaluacja zewnętrzna może być całościowa lub problemowa. Przepisy nie wskazują jak często w danej szkole będzie przeprowadzana ewaluacja. O ich liczbie i rodzaju w skali kraju decyduje minister, kierując się kierunkami polityki oświatowej państwa. Określa także narzędzia do ustalania czy szkoły i placówki spełniają wymagania badane podczas ewaluacji zewnętrznej co najmniej na poziomie podstawowym. Narzędzia te są dla dyrektora jawne.

czytaj więcej »

Niezgodne z przepisami jest różnicowanie wysokości świadczeń z uwagi na status emeryta lub rencisty i wynikającą z niego wysokość zwolnienia podatkowego. Jedynym kryterium decydującym o wysokości świadczeń przyznawanych z ZFŚS może być sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej.

czytaj więcej »

Minister Edukacji Narodowej w piątek (6 listopada) podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w obu wprowadzonych zawodach prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

czytaj więcej »

W związku z pytaniami i wątpliwościami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej, resort wyjaśnia zasady udostępniania pracy uczniom i ich rodzicom.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, działając w porozumieniu z rodzicami i uczniami, może zdecydować o zamknięciu drzwi wejściowych do budynku w godzinach zajęć lekcyjnych w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają terminu ważności oceny pracy nauczyciela. Jest ona zatem ważna do czasu dokonania kolejnej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego.

czytaj więcej »

2 listopada Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2015/2016 uczeń uczęszczający na zajęcia religii i etyki otrzymuje ocenę z każdego z tych przedmiotów, natomiast do średniej ocen w ramach klasyfikacji rocznej wlicza się jedną ocenę, ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, należy ją zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. Ta sama zasada obowiązuje przy ustalaniu średniej z końcowych ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki.

czytaj więcej »

W dzienniku lekcyjnym (także elektronicznym) zamieszcza się oceny bieżące, śródroczne i roczne. Nie wpisuje się tam wyników egzaminów zewnętrznych, także próbnych. W niektórych dziennikach znajduje się miejsce na wpisanie wyników egzaminów zewnętrznych, ale nie ma obowiązku zamieszczania ich tam.

czytaj więcej »

Liczebność grupy należy dostosować do warunków prowadzonych zajęć. Przykładowo na zajęciach dodatkowych, takich jak SKS lub na zajęciach koła muzycznego, liczebność grupy nie może przekraczać 8 osób.

czytaj więcej »

wiper-pixel