WYDANIE ONLINE

Zadania w zakresie kontroli zarządczej na koniec roku to przede wszystkim przygotowanie planu działalności na następny rok oraz podsumowanie roku bieżącego. Następnie trzeba przeprowadzić analizę ryzyk oraz złożyć oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w szkole.

czytaj więcej »

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dla którego został zakupiony laptop może go zabierać do domu. Zasady jego wypożyczenia należy ustalić z rodzicami, najlepiej w formie umowy użyczenia.

czytaj więcej »

Nauczyciel prowadzący gospodarstwo rolne nie może prowadzić żadnej działalności zarobkowej, w tym także w formie gospodarstwa rolnego.

czytaj więcej »

Ponosząc odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz zapewnienie warunków do udzielania pierwszej pomocy uczniom i pracownikom w razie wypadku, dyrektor powinien zadbać o wyposażenie pomieszczeń placówki w apteczki pierwszej pomocy. Jego działania w tym zakresie sprawdzą dwie zewnętrzne instytucje.

czytaj więcej »

Nowelizacja przepisów o prawie autorskich i prawach pokrewnych, która weszła w życie 20 listopada, ujednoliciła przepisy dotyczące korzystania przez szkoły i placówki oświatowe z chronionych utworów bez konieczności uzyskania jakichkolwiek dodatkowych zgód właścicieli praw autorskich. Jest to możliwe na 3 sposoby.

czytaj więcej »

Nauczyciel nieobecny w pracy np. z powodu choroby powinien powiadomić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności. Jeśli wewnątrzszkolne przepisy nie stanowią inaczej, osobą, którą należy poinformować jest dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

Powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum, likwidacja obowiązku szkolnego dla 6-latków, likwidacja godzin karcianych, odbudowa szkolnictwa zawodowego i zmiany w wykazie lektur - to tylko niektóre zmiany proponowane przez nowy rząd. 

czytaj więcej »

Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej typu zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące oraz technikum, który nie został sklasyfikowany podczas klasyfikacji śródrocznej może zdawać egzaminy klasyfikacyjne nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

czytaj więcej »

wiper-pixel