WYDANIE ONLINE

Jednym z celów tzw. trzynastki jest nagradzanie pracowników, którzy wykonują pracę efektywnie i nienagannie. Dlatego w niektórych przypadkach pracownik może utracić prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze swojej winy, mimo spełnienia formalnych wymogów jego uzyskania. Do okoliczności pozbawiających prawa do trzynastki nie zalicza się korzystania z urlopu zdrowotnego czy urlopów związanych z rodzicielstwem.

czytaj więcej »

Zaniedbania w zakresie utrzymania porządku na terenie placówki mogą skutkować wypadkiem, za który odpowiedzialność cywilną poniesie organ prowadzący. Dyrektor, zobligowany jest do wyciągnięcia konsekwencji, zgodnie z obowiązującym prawem, wobec osób, którym powierzył obowiązek dbania o czystość i bezpieczeństwo.

czytaj więcej »

Nowością w postępowaniach rekrutacyjnych do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 będzie przyjęcie jednolitych terminów przeprowadzania rekrutacji a także zasad przeliczania kryteriów na punkty. Nowe przypisy ustalają także skład komisji rekrutacyjnej.

czytaj więcej »

Nauczyciel placówki feryjnej uprawniony jest do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii letnich i zimowych. Przepisy oświatowe nie przewidują możliwości udzielania nauczycielowi dnia wolnego za odpracowaniem godzin w innym dniu.

czytaj więcej »

Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy wyłącznie w czasie ferii szkolnych. Okresy zimowej i wiosennej przerwy świątecznej nie są zatem okresami urlopu wypoczynkowego.

czytaj więcej »

Posiadający kwalifikacje z pedagogiki specjalnej nauczyciel, we współpracy z innymi pracownikami pedagogicznymi oraz specjalistami, prowadzi zajęcia edukacyjne oraz realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym danego dziecka. Swoją pracę rejestruje w prowadzonym dla danego dziecka lub oddziału dzienniku.

czytaj więcej »

wiper-pixel