WYDANIE ONLINE

Nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły za dany okres. O formie tzw. sprawozdania decyduje samodzielnie. Ważne jest jednak to, aby uwzględnić w nim informacje z 3 źródeł.

czytaj więcej »

Zatrudnienie pracownika niepedagogicznego np. referenta na zastępstwo nie wymaga przeprowadzenia konkursu.

czytaj więcej »

W sprawach dotyczących szkoły, uczniów, rodziców i organów współpracujących szkoła wydaje różnego rodzaju akty będące przejawem decyzji, informacji, komunikatu, zarządzenia. Jedną z form jest także zaświadczenie, które potwierdza określony stan faktyczny. Tryb wydawania tego typu dokumentów powinien być uregulowany wewnętrznie, gdyż przepisy nie narzucają w tym zakresie wytycznych.

czytaj więcej »

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. o zwolnieniu lekarskim pracownika i jednostce chorobowej informację niezwłocznie otrzyma i ZUS, i płatnik składek. By jednak obierać e-zwolnienia, do 31 grudnia trzeba założyć profil informacyjny w ZUS. Będzie on tworzony za pomocą systemu teleinformatycznego, który nieodpłatnie udostępni Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

czytaj więcej »

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. poz. 2005). Rozporządzenie wprowadza nowy wzór umowy o pracę dostosowany do przepisów, które zaczną obowiązywać 22 lutego 2016 r.

czytaj więcej »

Projekt edukacyjny jako zespołowe, planowe działanie, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod, uczniowie mogą realizować jedynie w macierzystym gimnazjum. Przepisy prawa oświatowego nie dopuszczają w tym zakresie możliwości współpracy między rówieśnikami z różnych szkół.

czytaj więcej »

Konieczność wypełnienia karty wycieczki dotyczy wycieczek związanych z organizacją dla uczniów krajoznawstwa i turystyki. Nie każde zorganizowane wyjście z uczniami poza teren szkoły jest wycieczką turystyczno-krajoznawczą. Przykładowo nie jest taką wycieczką wyjście z uczniami na zawody sportowe.

czytaj więcej »

Dyrektor ma obowiązek zwolnić od pracy nauczyciela uczestniczącego w komisji ds. awansu zawodowego. Przepisy nie określają jednak zasad wypłaty wynagrodzenia za ten okres, dlatego należy stosować przepisy ogólne, a rekompensatą za utratę wynagrodzenia jest wynagrodzenie dla eksperta wypłacane na podstawie ww. umowy.

czytaj więcej »

wiper-pixel