WYDANIE ONLINE

Lista przedświątecznych świadczeń, które można sfinansować ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest długa, ale o ich rodzaju w praktyce decydują zapisy regulaminu ZFŚS. Coraz częściej obok paczek są to także bony towarowe i karty przedpłacone. Przy ich przyznawaniu trzeba jednak uważać na wymogi ustawy o ZFŚS.

czytaj więcej »

Po powrocie z urlopu rodzicielskiego pracownica nie korzysta już ze szczególnej ochrony stosunku pracy. Jeżeli jednak złoży wniosek o urlop wychowawczy lub o obniżenie etatu, to przysługiwać jej będzie z tego tytułu dodatkowa ochrona, która wyłączona jest jednak w sytuacji, gdy wypowiedzenie następuje z przyczyn niedotyczących pracownicy, a związek zawodowy nie wniesie sprzeciwu.

czytaj więcej »

W następnym roku szkolnym planowane są kolejne zmiany w ustawie o systemie oświaty. Poza likwidacją obowiązku szkolnego 6-latków, wprowadzony zostanie obowiązek opiniowania przez organ nadzoru pedagogicznego ewentualnej likwidacji placówki, zaś niektóre zmiany prawne planowane na wrzesień 2016 r. zostaną odłożone o 3 lata.

czytaj więcej »

Funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji można powierzyć sekretarzowi szkoły, pod warunkiem że posiada wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i podlega bezpośrednio dyrektorowi.

czytaj więcej »

Do niedawna przyjęte było, że spożywanie alkoholu w miejscu pracy jest całkowicie zakazane. Jednak w jednym z najnowszych orzeczeń, Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że jest to dozwolone np. w ramach spotkania okolicznościowego czy pożegnalnego zorganizowanego za zgodą pracodawcy po godzinach pracy w wydzielonym pomieszczeniu (np. socjalnym). Warunkiem jest jednak to, aby nie naruszało to porządku i spokoju w miejscu pracy albo porządku publicznego.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia zasadniczej szkoły zawodowej z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.

czytaj więcej »

Środki zgromadzone na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być gromadzone na lokatach bankowych, a wpływy z oprocentowania zasilają konto Funduszu.

czytaj więcej »

Obecności i nieobecności ucznia realizującego nauczanie indywidualne nie należy odnotowywać w dzienniku lekcyjnym klasy. Do tego służy prowadzony dla tego ucznia dziennik indywidualnego nauczania. Nie ma potrzeby ani możliwości dublowania tych wpisów w dwóch różnych dziennikach. Czyli w dzienniku pozostawiamy puste rubryki dla tego ucznia, jakby nie był uczniem tej klasy.

czytaj więcej »

wiper-pixel