WYDANIE ONLINE

Jeżeli w okresie od października do grudnia wystąpiły zmiany w stanie zatrudnienia, dokonany w trakcie roku odpis na ZFŚS należy przeliczyć i ponownie ustalić jego wartość, uwzględniając stan faktyczny zatrudnienia z całego roku. Jest na to czas do 31 grudnia.

czytaj więcej »

Co roku pracownicy planując urlopy szukają możliwości zorganizowania tzw. długiego weekendu. Wykorzystują w tym celu święta przypadające przed lub zaraz po weekendzie i biorąc kilka dni wolnego, cieszą się długim wypoczynkiem. W 2016 roku będzie kilka szans na dłuższe wolne. Nie skorzystają z nich jednak nauczyciele szkół feryjnych.

czytaj więcej »

Nauczyciele pracujący w szkołach dla dorosłych są zobowiązani do przeprowadzenia egzaminów semestralnych oraz - jeśli prawo wewnątrzszkolne tak stanowi - do sprawdzenia i oceny pisemnych prac słuchaczy. To organ prowadzący szkołę określa, czy za tę pracę nauczyciele powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Chcąc ustalić zakres odpowiedzialności ze strony szkoły podczas studniówki lub balu gimnazjalnego, należy odwołać się do ustaleń związanych z organizacją imprezy oraz wewnątrzszkolnych regulacji. To, kto i w jakim wymiarze sprawuje nadzór nad uczniami, trzeba szczegółowo określić przed uroczystością.

czytaj więcej »

Nieuczestniczenie w posiedzeniu rady pedagogicznej jest przewinieniem, za które nauczyciel może odpowiadać dyscyplinarnie. Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu rady pedagogicznej jest traktowana bowiem jako niewywiązanie się z podstawowych obowiązków, na które wskazuje ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela.

czytaj więcej »

Przepisy dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie określają trybu wejścia w życie regulaminu ZFŚS oraz zmian w tym regulaminie. Dlatego to sam regulamin powinien określać te kwestie. W praktyce przyjęło się, że jest to termin 14-dniowy liczony od powiadomienia pracowników o treści tych dokumentów, w sposób przyjęty w danej szkole.

czytaj więcej »

Od 23 do 31 grudnia w szkołach będzie trwała przerwa świąteczna – czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym czasie dyrektor powinien zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla tych dzieci, których, rodzice zgłoszą taką potrzebę. W razie braku zapotrzebowania na tego typu opiekę, dyrektor powinien wyznaczyć nauczycielom inne zadania.

czytaj więcej »

Przepisy nie przewidują trybu wprowadzania zmian do planu nadzoru pedagogicznego, ale w praktyce przyjmuje się, że o modyfikacjach należy niezwłocznie powiadomić radę pedagogiczną.

czytaj więcej »

wiper-pixel