WYDANIE ONLINE

W związku z przeniesieniem przepisów o klasyfikacji z rozporządzenia do ustawy o systemie oświaty, przy tegorocznej klasyfikacji śródrocznej należy zwrócić uwagę na zmianę podstawy prawnej w samej uchwale rady pedagogicznej „w sprawie wyników klasyfikacji uczniów”. Aktualna podstawa to art. 44f ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Rada rodziców może zakupić komputery dla szkoły i skorzystać z zerowej stawki podatku VAT. Jeżeli zakup taki jest zgodny z regulaminem rady rodziców, to faktura powinna zostać wystawiona na ten organ.

czytaj więcej »

Przepisy nie przewidują minimalnego okresu korzystania z urlopu wychowawczego, z tym zastrzeżeniem że może być podzielony na nie więcej niż 5 części. Urlop może trwać nawet krócej niż miesiąc.

czytaj więcej »

Obowiązkiem dyrektora szkoły w przypadku wystąpienia mrozów i opadów śniegu jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach szkolnych a także bezpiecznych warunków pracy pracownikom odśnieżającym teren szkoły. Na dyrektorze ciąży też odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób odwiedzających placówkę.

czytaj więcej »

Warunkiem skorzystania z wcześniejszej emerytury nauczycielskiej jest rozwiązanie stosunku pracy przez dyrektora. Po rozwiązaniu stosunku pracy może on być ponownie zatrudniony w tej samej szkole. Jeżeli w szkole nie ma wicedyrektora, to do czasu rozstrzygnięcia konkursu, organ prowadzący szkołę może powierzyć mu obowiązki dyrektora szkoły. 

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, który wykonuje prawomocny wyrok sądu o przywróceniu zwolnionego pracownika do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy, nie może zaraz po tym go zwolnić. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt I PK 342/14).

czytaj więcej »

Szkoła niepubliczna nie otrzyma dotacji do końca roku szkolnego na absolwentów, którzy ukończyli naukę w styczniu tego roku. W takim przypadku dotacja za luty już nie przysługuje.

czytaj więcej »

W posiedzeniach rady pedagogicznej uczestniczą m.in. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w danej szkole. Obowiązek ten dotyczy zatem także wychowawców internatu.

czytaj więcej »

wiper-pixel