WYDANIE ONLINE

Wnikliwa analiza okresów zatrudnienia w 2015 roku pozwoli uniknąć pomyłki przy ustalaniu prawa do trzynastki pracowników szkoły. Pomocne przy tym będzie 40 przykładów obrazujących różne okresy zatrudnienia uprawniające do trzynastki lub pozbawiające prawa do tego świadczenia.

czytaj więcej »

Decyzję w sprawie dodatkowego zatrudnienia podejmuje dyrektor, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, po analizie potrzeb ucznia. Dyrektor nie musi jednak zatrudniać nauczyciela wspomagającego, jeśli nie uzasadniają tego potrzeby ucznia.

czytaj więcej »

Średnią ocen uprawniającą do uzyskania stypendium za wyniki w nauce ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Pozostałe kryteria wynikają z przepisów i nie mogą być modyfikowane.

czytaj więcej »

W III kwartale tego roku do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafi projekt rozporządzenia dotyczący kompleksowej zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego.

czytaj więcej »

Pracownik nie ma obowiązku corocznie składać oświadczenia o zamiarze bądź braku zamiaru korzystania ze zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do lat 14. Dyrektor szkoły nie ma również podstaw, aby żądać od pracodawcy zatrudniającego drugiego rodzica informacji o takim oświadczeniu.

czytaj więcej »

Sprzątaczki myjące okna na wysokości co najmniej 1 metra wykonują tzw. prace szczególnie niebezpieczne i muszą odbyć szkolenie okresowe co najmniej raz w roku.

czytaj więcej »

Nauczycielka, które przed 2 stycznia 2016 r. złożyła wniosek o łączne udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, a w dniu 2 stycznia 2016 r. korzysta z urlopu macierzyńskiego, po jego zakończeniu powinna korzystać z urlopu rodzicielskiego. Zmiana następuje z mocy prawa i nie wymaga podejmowania dodatkowych czynności przez dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Zgodnie z zapowiedziami resortu edukacji 16 lutego do konsultacji społecznych zostanie skierowany kolejny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Tym razem będzie dotyczył m.in. likwidacji sprawdzianu szóstoklasisty, możliwości odwołania się od części pisemnej matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

czytaj więcej »

wiper-pixel