WYDANIE ONLINE

Bez opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a jedynie za zgodą rodziców można podjąć decyzję o przedłużeniu uczniowi etapu edukacyjnego. Decyzję wydaje się do końca lutego, ale wcześniej należy dokładnie przeanalizować sytuację ucznia, opracować dla niego program edukacyjny a także wprowadzić pewne zmiany w organizacji pracy szkoły.

czytaj więcej »

Nauczyciel może sprawować opiekę nad uczniami podczas wycieczki w ramach zajęć statutowych, w tym godzin karcianych, ale z zachowaniem prawa do odpoczynku oraz czasu pracy do 40 godzin w tygodniu. W innych przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie z nauczycielem umowy cywilnoprawnej.

czytaj więcej »

Potwierdzeniem obecności w pracy nauczyciela jest wpis do dziennika, a pracownika niepedagogicznego – lista obecności. Z kolei zatrudnieni w szkole nauczyciele bibliotekarze, psycholog, pedagog i inni specjaliści nie są zobowiązani do potwierdzania obecności w pracy w jakiś szczególny sposób, wystarczającym sposobem ewidencjonowania ich czasu pracy są prowadzone przez nich dzienniki.

czytaj więcej »

Statut szkoły może przewidywać możliwość przebywania rodziców w klasie podczas zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Ma to szczególne znaczenie dla rodziców najmłodszych uczniów. Jeżeli jednak w dokumencie tym nie wskazano, że jedną z form współdziałania z rodzicami jest możliwość obserwowania własnego dziecka na lekcjach, to potrzebna jest oddzielna procedura, nawet dla jednego rodzica.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony 1 września 2015 r. na okres krótszy niż 6 miesięcy np. do końca listopada ma prawo do trzynastki o ile taka umowa jest zgodna z organizacją pracy szkoły.

czytaj więcej »

„Zielona szkoła” jest imprezą wyjazdową związaną z realizacją programu nauczania. W obowiązujących przepisach nie ma wskazania czasu trwania „zielonej szkoły”. Kierownik imprezy planując proponuje czas jej trwania, a decyzję w tej kwestii podejmuje dyrektor zatwierdzając kartę imprezy.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2016 r. wypoczynek dla dzieci i młodzieży będzie można zorganizować pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenie wypoczynku będzie się zaś odbywało wyłącznie elektronicznie i według nowych terminów. Zmieni się także karta wypoczynku. Ponadto wprowadzony zostanie limit uczestników wypoczynku, którzy mogą być pod opieką jednego wychowawcy.

czytaj więcej »

Nowe przepisy, które od 1 stycznia 2016 r. wprowadzają obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspierającego kształcenie specjalne nie do końca są jasne, dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, w jakich przypadkach jest to konieczne i jak dobrać odpowiedniego do potrzeb ucznia specjalistę.

czytaj więcej »

wiper-pixel