WYDANIE ONLINE

Oblodzone chodniki, schody, nieodśnieżone dojazdy do szkoły to miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem uczniów, rodziców a także pracowników szkoły i gości z zewnątrz. Za takie zdarzenia odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi organ prowadzący szkołę. Jeżeli jednak organ naprawi szkodę, wówczas może pociągnąć do odpowiedzialności materialnej dyrektora szkoły, który odpowiada za bieżące oczyszczanie przejść na terenie szkoły ze śniegu i lodu.

czytaj więcej »

Szkoły, poza programem „Owoce i warzywa w szkole”, mogą uczestniczyć w mechanizmie „Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”. Produkty otrzymane w ramach tego programu muszą spełniać określone normy, a szkoła – by je otrzymać musi złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

czytaj więcej »

Nauczycielowi, któremu ustalono czterodniowy tydzień pracy, można przydzielić godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.

czytaj więcej »

W przyszłym roku szkolnym wejdą w życie zmiany w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w tym m.in. wprowadzona zostanie podstawa programowa dla 3 nowych zawodów, a także wykreślone zostaną postanowienia dotyczące zawodu „Technik mechanizacji rolnictwa”.

czytaj więcej »

Jeżeli umowa o prowadzenie sklepiku szkolnego zawarta jest przez przedsiębiorcę z organem prowadzącym to firma ta zobowiązana jest uiszczać podatek od nieruchomości, jeśli jednak umowa zawarta jest ze szkołą, to wówczas obowiązek podatkowy nie powstaje.

czytaj więcej »

Prawo oświatowe nie zawiera przepisów szczegółowo regulujących zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. Ten zakres spraw powinien być uregulowany w statucie szkoły, w części dotyczącej praw i obowiązków uczniów.

czytaj więcej »

Zmiana sytuacji kadrowej w szkole macierzystej umożliwia powrót do pracy nauczyciela, który uzupełnia pensum w innej szkole. Decyzję w tej sprawie może jednak podjąć tylko organ prowadzący, a stosowny wniosek powinien złożyć dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel