WYDANIE ONLINE

Do 31 marca 2016 r. rodzice mogą złożyć wniosek o powtarzanie nauki w klasie I lub cofnięcie dziecka do przedszkola. Termin ten jest ostateczny, co oznacza, że dyrektor może zadecydować o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego wcześniej. Ważna jest jednak wola rodziców i zgoda dyrektora, który decyduje o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego.

czytaj więcej »

Wobec nauczyciela, który nie przestrzega podstawowych zasad higieny osobistej i na którego z tego powodu skarżą się uczniowie oraz współpracownicy, dyrektor szkoły może zastosować karę porządkową.

czytaj więcej »

W wyroku z 16 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy potwierdził prezentowane od kilku lat stanowisko, zgodnie z którym powołanie już zatrudnionego nauczyciela na stanowisko dyrektora szkoły jest czynnością z zakresu prawa pracy. Nowością jest teza, że czynność ta może być oceniana także pod kątem nadużycia prawa, dlatego, wygrany konkurs nie zawsze gwarantuje objęcia funkcji dyrektora.

czytaj więcej »

W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolekcji wielkopostnych Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o zasadach wynikających z przepisów oświatowych.

czytaj więcej »

W organizacji nauczania indywidualnego należy uwzględnić obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowując je do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

czytaj więcej »

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 r. odbywa się na zasadach określonych przepisami rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty (art. 20a-20zh) oraz rozporządzenia w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

czytaj więcej »

Wydatki na legitymacje nauczycielskie powinny zostać zaklasyfikowane w zależności od tego, jak została określona sprzedaż na fakturze oraz od opisu faktury pod względem merytorycznym.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który zakłada m.in. likwidację godzin karcianych od 1 września 2016 r. oraz uporządkowanie i unowocześnienie przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów.

czytaj więcej »

Uczniowie ani rodzice nie mogą decydować o zamianie zajęć wychowania fizycznego na inne formy aktywności fizycznej związane z uprawianymi przez dzieci rodzajami sportu. Wychowanie fizyczne to obowiązkowe zajęcia edukacyjne a uczniowie są zobowiązani do realizacji tych zajęć w wymiarze określonym w ramowych planach nauczania.

czytaj więcej »

wiper-pixel