WYDANIE ONLINE

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać wszystkich pracowników – tak pedagogicznych jak i niepedagogicznych z zakresem ich obowiązków. Przepisy nie wskazują jednak w jakiej formie powinno to nastąpić. Realizując ten obowiązek w odniesieniu do nauczyciela, dyrektor powinien uwzględnić obowiązki nauczyciela wynikające zarówno z Karty Nauczyciela, jak i Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Ukaranie nauczyciela karą porządkową wymaga jego wysłuchania. Na tym etapie nie ma jednak konieczności uzyskiwania opinii związku zawodowego. Konsultacja ze związkiem zawodowym jest obowiązkowa dopiero w momencie rozpatrywania sprzeciwu nauczyciela od nałożonej kary.

czytaj więcej »

Dopuszczalny okres nieobecności nauczyciela w pracy z powodu choroby zależy od podstawy zatrudnienia. Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę może chorować nawet 1 rok. Z kolei nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania można zwolnić już po 182 dniach choroby.

czytaj więcej »

Dziecko w wieku do 7 lat może wracać ze szkoły do domu tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Pisemna zgoda rodzica na samodzielny powrót takiego dziecka nie powinna być respektowana przez dyrektora.

czytaj więcej »

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zostanie uzupełniona o zapisy dotyczące wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole. Wymagania te będą stanowiły integralną część podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

czytaj więcej »

W skład komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego można powołać nauczyciela z innej szkoły, w tym także ze szkoły niższego szczebla.

czytaj więcej »

„Rodzice, macie wybór!” to publikacja przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowana do rodziców dzieci 6- i 7-letnich. Odpowiada m.in. na pytania, jakie są zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli po nowelizacji ustawy oświatowej oraz jakie prawa mają rodzice. W związku z wieloma pytaniami ze strony rodziców MEN uruchomiło także infolinię, pod którą można uzyskać niezbędne informacje.

czytaj więcej »

Oddziały sportowe mogą być tworzone w gimnazjach dla młodzieży. W oddziale sportowym jest prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale. Warunkiem utworzenia oddziału sportowego jest posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia sportowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel