WYDANIE ONLINE

Od przyszłego roku szkolnego procedury rekrutacji nie będą już wyznaczać zapisy zawarte w statutach, a regulacje ustawy o systemie oświaty i przepisy wykonawcze. Jednolicie regulują one warunki i kryteria rekrutacji, sposób przeliczania punktów, terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz wykaz wymaganych dokumentów i terminy ich składania.

czytaj więcej »

Prawo oświatowe nie określa jaką treść powinna mieć uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Konstruując tego typu akty, można jednak wzorować się na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad techniki prawodawczej.

czytaj więcej »

Już wkrótce elektroniczne papierosy, tak jak wyroby tytoniowe będą sprzedawane tylko osobom powyżej 18. roku życia. Uczeń nie kupi także e-papierosa przez Internet ani w szkole, czy też w obiekcie sportowo-rekreacyjnym.

czytaj więcej »

W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik wyposażony przez dyrektora szkoły w odzież i obuwie robocze ma obowiązek zwrócić te środki, ponieważ stanowią one własność pracodawcy. W ostateczności zwrotu tych środków lub ich równowartości można dochodzić przed sądem.

czytaj więcej »

Likwidacja sprawdzianu szóstoklasistów, możliwość fotografowania prac, odwołania się od wyniku części pisemnej matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i wnioskowanie o weryfikację ich wyniku, a także zmiany w zakresie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych – to główne nowości, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji zewnętrznych.

czytaj więcej »

Od 1 września 2016 r. dyrektor będzie mógł przydzielać nauczycielom – zamiast likwidowanych godzin karcianych – dodatkowe zajęcia w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy i otrzymywanego wynagrodzenia. Dla wielu nauczycieli może to oznaczać, że w szkole spędzą dużo więcej godzin niż dotychczas zajmowały im godziny karciane.

czytaj więcej »

W oddziałach sportowych zajęcia specjalistyczne z zakresu danej dyscypliny sportu może realizować nauczyciel, który posiada kurs instruktorski lub trenerski z danej dyscypliny, a także nauczyciel wychowania fizycznego o kwalifikacjach właściwych dla danego typu szkoły.

czytaj więcej »

W czasie 3-dniowych rekolekcji wielkopostnych zamiast zajęć dydaktycznych w szkołach organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów niebiorących udziału w dniach skupienia. Nauczyciele nie muszą jednak odpracowywać godzin, które „przepadły” w czasie tych dni, ale mają wówczas obowiązek pozostawać do dyspozycji dyrektora i realizować wyznaczone przez niego zdania.

czytaj więcej »

Pracownik samorządowy może zostać awansowany na wyższe stanowisko bez zachowania formalnych procedur – w drodze porozumienia zmieniającego treść umowy o pracę.

czytaj więcej »

Inaczej niż większość specjalistów prawa oświatowego, resort edukacji stoi na stanowisku, że w przypadku nauczycieli zwolnienie na opiekę nad dzieckiem w wymiarze godzinowym należy rozliczać z uwzględnieniem dobowej i tygodniowej normy czasu pracy, a nie tylko godzin pensum i karcianych. Problem w tym, że Karta Nauczyciela nie określa normy dobowej, na którą powołuje się resort edukacji. Wątpliwości, jak rozliczać nauczycieli z tego uprawnienia, pozostają nadal niewyjaśnione.

czytaj więcej »

wiper-pixel