WYDANIE ONLINE

Ustalenia dotyczące zasad sporządzania i trybu zatwierdzania protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych, wnoszenia zastrzeżeń, dokonywania skreśleń, poprawek i sprostowań w treści protokołów, a także kwestie związane z wglądem do księgi protokołu na terenie szkoły, czy prawa do wydawania wierzytelnych odpisów protokołu należy określić w regulaminie rady.

czytaj więcej »

Sposób przechowywania faktur nie jest uzależniony od postaci, w której została dostarczona faktura. Dlatego też faktury otrzymane w wersji elektronicznej mogą być również archiwizowane w wersji papierowej.

czytaj więcej »

Odprawa emerytalno-rentowa ma charakter jednorazowy, co oznacza, że jeśli nauczyciel otrzymał odprawę w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, a następnie rozwiązał kolejny stosunek pracy w związku z uzyskaniem prawa do emerytury, to nie otrzyma kolejnej odprawy.

czytaj więcej »

W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, który wprowadza zmiany w sposobie realizacji tygodniowego czasu pracy nauczycieli, został przyjęty przez Sejm. Oznacza to, że od 1 września z grafików nauczycieli znikną godziny karciane.

czytaj więcej »

Dyrektor, po sprawdzeniu czy zgłoszony przez nauczyciela autorski program nauczania uwzględnia całość podstawy programowej danego przedmiotu i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, podejmuje decyzję o dopuszczeniu programu do stosowania w szkole.

czytaj więcej »

Zorganizowanie wycieczki zagranicznej wymaga spełnienia przez szkołę 8 warunków, w tym wyznaczenie przez dyrektora kierownika wycieczki oraz zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji.

czytaj więcej »

ZNP przypomina, że bez zgody szkoły i zawarcia z nią stosowanej umowy oraz zabezpieczenia w planie finansowym środków na realizację tego zadania, nie można na nią nakładać obowiązków związanych z przyjmowaniem wniosków o wypłatę świadczenia w ramach programu 500 plus.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

czytaj więcej »

Procedury starania się o fundusze z wydziału oświaty na realizację innowacji pedagogicznej zależą od jednostki samorządu terytorialnego oraz od rodzaju programu, którego dotyczą.

czytaj więcej »

wiper-pixel