WYDANIE ONLINE

Karta Nauczyciela, ogólne przepisy prawa pracy i prawa oświatowego nie wskazują, jakimi kryteriami może się kierować dyrektor placówki, wyznaczając nauczyciela, z którym rozwiąże stosunek pracy. Pewne wskazówki daje jednak orzecznictwo, z którego można wybrać te kryteria, które zdaniem Sądu Najwyższego zasługują na uwzględnienie.

czytaj więcej »

Zmiana zawartej z nauczycielem mianowanym umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze zajęć w umowę nieterminową powoduje z mocy prawa przekształcenie zmienionej umowy w akt mianowania. Nie nastąpi to jednak równocześnie.

czytaj więcej »

Nawet jeśli dyrektor nie może zapewnić nauczycielce godzin w kolejnym roku szkolnym, wypowiedzenie stosunku pracy jest niemożliwe, jeżeli nauczycielka jest w ciąży, na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Nauczyciel nie jest już jednak objęty ochroną w czasie urlopu wypoczynkowego lub zdrowotnego.

czytaj więcej »

Nie ma przeciwwskazań prawnych by sale lekcyjne szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego znajdowały się na tym samym poziomie w budynku.

czytaj więcej »

Dnia 1 i 6 kwietnia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych a także organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Jeśli więc szkoła będzie chciała zorganizować wypoczynek, musi wziąć pod uwagę nowe regulacje.

czytaj więcej »

Niebawem czekają nas kolejne zmiany w Kodeksie Pracy. Chodzi o art. 176 Kodeksu pracy, określający zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. W związku z tym wydane na podstawie tego przepisu rozporządzenie Rady Ministrów określające wykaz takich prac, zostanie zastąpione nowym aktem prawnym.

czytaj więcej »

Zawód w danym typie szkoły wprowadza (za zgodą organu prowadzącego) i likwiduje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły, który zamierza wprowadzić nowy zawód, jest obowiązany porozumieć się w tej sprawie z organem prowadzącym szkołę oraz zasięgnąć opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy.

czytaj więcej »

Gdy dyrektor szkoły wystąpi do organu prowadzącego o przyznanie zajęć nauczania indywidualnego dla ucznia, organ ma prawo zażądać kserokopii orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby móc uzgodnić z dyrektorem ich organizację.

czytaj więcej »

wiper-pixel