WYDANIE ONLINE

Decyzja o wyborze nauczyciela do zwolnienia, nawet gdy jest oparta na arkuszu organizacji pracy szkoły i przeanalizowana pod kątem obiektywnych i rzeczywistych kryteriów, nie zawsze będzie mogła być wprowadzona w życie. Różne przepisy przewidują bowiem okresy ochronne dla nauczycieli, podczas których nie jest możliwe skutecznie wypowiedzenie im stosunku pracy. Przed rozpoczęciem procedury redukcji zatrudnienia warto sprawdzić, którzy nauczyciele są objęci taką ochroną i przez jak długi okres.

czytaj więcej »

Stanowiska służby BHP w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego to stanowiska urzędnicze, które obsadzane są w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

czytaj więcej »

Do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dodane zostaną 4 nowe zawody na podstawie wniosków zgłoszonych przez odpowiednich ministrów. Dodatkowo w projekcie nowelizacji przewidziano przepisy porządkujące tabelę „Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego”.

czytaj więcej »

Resort edukacji zamierza wprowadzić jeszcze jeden stopień awansu dla pedagogów. Jego zdobycie ma się wiązać z ukończeniem doktoratu lub zastosowaniem określonych innowacji w nauce, które zostaną zdefiniowane przez MEN.

czytaj więcej »

Zgodnie z zapisami nowelizacji Karty Nauczyciela, która przewiduje m.in. likwidację godzin karcianych, zmienione zostaną także przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym. W tym celu resort edukacji przygotował projekt nowego rozporządzenia, które określa szczegółowy tryb prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego.

czytaj więcej »

Jeżeli w szkole zaczynają działać związki zawodowe, dyrektor nie musi negocjować ponownie obowiązujących w szkole regulaminów pracy i wynagradzania. Uzgodnienia będą jednak konieczne w razie wprowadzania zmian do regulaminów lub ustalania ich na nowo.

czytaj więcej »

Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzą dyrektor szkoły (przedszkola) oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

czytaj więcej »

Egzaminy klasyfikacyjne powinny być przeprowadzane w sytuacji, gdy w poprzedniej szkole uczeń nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane (zakończone) w nowej szkole, a dyrektor nie ma możliwości zapewnienia uczniowi warunków do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel spełnia wymogi formalne określone w art. 73 ustawy – Karta Nauczyciela, to dyrektor nie może odmówić udzielenia mu urlopu dla poratowania zdrowia.

czytaj więcej »

wiper-pixel