WYDANIE ONLINE

Od 1 kwietnia obowiązują nowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Nie dotyczą one jednak m.in. wyjazdów realizowanych przez szkoły w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

czytaj więcej »

Po likwidacji godzin karcianych – z dniem 1 września 2016 r. – zajęcia wyrównawcze, koła zainteresować i inne tego typu formy, trzeba zaplanować w ramach zadań statutowych szkoły.

czytaj więcej »

Poza udzieleniem pierwszej pomocy, nauczyciel nie jest uprawniony ani zobowiązany do podawania leków uczniom. Może go podać lekarz, pielęgniarka albo higienistka szkolna, sprawujący opiekę zdrowotną nad uczniem (na terenie szkoły lub poza nią).

czytaj więcej »

Organ prowadzący nie może nie przyznać godzin na zajęcia świetlicowe w arkuszu organizacji pracy szkoły. Szkoła ma bowiem obowiązek zorganizowania i prowadzenia świetlicy.

czytaj więcej »

Dyrektor nie może wystawić i podpisać swojego zaświadczenia o zatrudnieniu i stażu pracy pedagogicznej w celu przedłożenia tego dokumentu w konkursie na stanowisko kierownicze. Może to zrobić jedynie organ prowadzący lub upoważniona przez niego osoba.

czytaj więcej »

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji, Edukacji, Nauki i Młodzieży, które odbyło się 28 kwietnia, rozpatrzono m.in. propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r. ZNP zaproponował, by jednym z tematów były zmiany w zasadach przydziału dodatkowych zajęć nauczycielom, które zaczną obowiązywać po likwidacji godzin karcianych.

czytaj więcej »

W tym roku pracownicy niepedagogiczni szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele zatrudnieni w oparciu o Kodeks pracy, nie odbiorą wolnego za święta przypadające 1 i 3 maja.

czytaj więcej »

Stosunek pracy może się nawiązać w każdym dniu, a więc zarówno w dniu pracy, jak i w dniu wolnym od pracy (niedziela, święto, dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy). Nie ma zatem przeszkód, aby zatrudnić pracownika 1 lub 3 maja.

czytaj więcej »

Przepisy nie wskazują, w jakim terminie dyrektor musi wysłać potwierdzenie przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego, do szkoły z której uczeń przechodzi. Powinien to jednak uczyć bez zbędnej zwłoki, czyli najszybciej jak to jest możliwe.

czytaj więcej »

wiper-pixel