WYDANIE ONLINE

Umowa zawarta z nauczycielem do końca zajęć lekcyjnych nie przyniesie dyrektorowi oszczędności przy wypłacie ekwiwalentu. Wręcz przeciwnie – to zawarcie umowy do końca czerwca 2016 r. pozwoliłoby zaoszczędzić na wypłacie ekwiwalentu i to aż za 6 dni. W dwóch przypadkach, mimo rozwiązania stosunku pracy przed wakacjami, dyrektor nie będzie musiał wypłacać ekwiwalentu – szczegóły w treści.

czytaj więcej »

Wobec dzieci urodzonych w 2009 r., które na wniosek rodziców będą kontynuować naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 oraz uczniów urodzonych w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej i na wniosek rodziców będą kontynuować naukę, nie trzeba podejmować jakichkolwiek uchwal. Wręcz odwrotnie nie podlegają one klasyfikacji rocznej i promowaniu odpowiednio do klasy I i do klasy III.

czytaj więcej »

Przepisy o kwalifikacjach nauczycieli miały się zmienić już w zeszłym roku, jednak resort edukacji wycofał przygotowany wówczas projekt. Obecnie do konsultacji i uzgodnień został skierowany nowy dokument, który w znaczący sposób zmienia wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Dobra wiadomość jest taka, że nowe regulacje nie będą dotyczyły nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie nowelizacji, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów.

czytaj więcej »

Informację o likwidacji szkolnej stołówki (zwolnieniach pracowników) należy zamieścić w arkuszu organizacyjnym na nowy rok szkolny. Jednocześnie należy powiadomić organ prowadzący o konieczności zwiększenia budżetu szkoły, celem zapewnienia środków na odprawy dla zwalnianych pracowników.

czytaj więcej »

Dyrektor nie ma obowiązku zapewnienia nauczycielowi godzin ponadwymiarowych, a zdjęcie z nauczyciela obowiązku ich realizacji nie stanowi zmiany warunków zatrudnienia, wymagających zgody nauczyciela. Dyrektor w ramach uprawnień kierowniczych może zarówno nakazać nauczycielowi realizowanie godzin ponadwymiarowych, jak i zwolnić z tego obowiązku.

czytaj więcej »

W oddziałach przedszkolnych stosuje się pensum według wymiaru czasu pracy w grupie dzieci o największej liczebności w danym oddziale np. w grupie mieszanej 3,4 5-cio i 6-ciolatków przewagę liczebną stanowią 5-latki – pensum wychowawcy wynosi 25 godzin zajęć tygodniowo lub według zasady korzystniejszego pensum np. dla nauczyciela przedszkola wymiarem korzystniejszym będzie pensum 22-godzinne.

czytaj więcej »

Prawo do świadczenia kompensacyjnego mają nie tylko nauczyciele, którzy z własnej inicjatywy rozwiązali stosunek pracy zawarty ze szkołą, ale także ci, których stosunek pracy ustał na skutek upływu czasu, na jaki została zawarta ich umowa o pracę. Tak wynika z uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2016 r.

czytaj więcej »

W razie zaistnienia wypadku na terenie placówki, powołany przez dyrektora zespół powypadkowy, sporządza protokół ze zdarzenia nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

czytaj więcej »

wiper-pixel