WYDANIE ONLINE

Z powodu zmian organizacyjnych lub zmian planu nauczania dyrektor może, za zgodą nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, zmniejszyć jego wymiar zatrudnienia maksymalnie do połowy. Jest to alternatywa dla rozwiązania z nim stosunku pracy. Jeżeli jednak dyrektor ma dla nauczyciela mniej godzin, ale nie chce rezygnować z jego pracy, musi rozwiązać z nim akt mianowania i zawrzeć umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają wzoru wniosku w sprawie zapisania ucznia do szkolnej świetlicy. O jego treści decyduje zatem dyrektor, który poza danymi osobowymi i kontaktowymi rodziców/opiekunów prawnych może żądać podania informacji o ich miejscu pracy, a także stanie zdrowia i zainteresowaniach ucznia.

czytaj więcej »

Już 1 września 2016 r. uczniowie będą mogli zakupić w szkolnych sklepikach drożdżówki i kanapki z różnego rodzaju pieczywa. Dodatkowo, kryteria dotyczące zawartości cukru, tłuszczu i soli w produktach sklepikowych zostaną złagodzone. Takie zmiany przewiduje nowelizacja tzw. rozporządzenia sklepikowego, które obowiązuje od 1 września 2015 r.

czytaj więcej »

Od 13 maja szkoły mogą zgłaszać właściwym Kuratorom Oświaty swój udział w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych, które rozpocznie się 1 września 2016 r.

czytaj więcej »

Do końca maja na koncie ZFŚS musi się znaleźć równowartość co najmniej 75% odpisów na nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na przelanie reszty środków szkoły mają czas do końca września, a na ostateczną korektę odpisów - do 31 grudnia.

czytaj więcej »

Przedszkole może otworzyć oddział zamiejscowy np. dla dzieci o określonej kategorii wiekowej. Wymaga to jednak zmian w statucie i podjęcia odpowiednich ustaleń z gminą.

czytaj więcej »

W razie wątpliwości co do przeznaczenia środków finansowych otrzymanych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, można zwrócić się do organu prowadzącego o pomoc w ustaleniu, czy planowany wydatek jest zgodny z prawem.

czytaj więcej »

Jeżeli w szkole macierzystej ustaną przyczyny, dla których nauczyciel na mocy decyzji organu prowadzącego został przeniesiony do innej szkoły, dyrektor może wystąpić do organu z wnioskiem o skrócenie okresu przeniesienia.

czytaj więcej »

Wniosek w sprawie zamiaru skorzystania 2 dni wolnych na opiekę nad dzieckiem powinien być złożony z wyprzedzeniem, nie później niż w przeddzień opieki.

czytaj więcej »

wiper-pixel