WYDANIE ONLINE

Najważniejszą czynnością po zakończeniu stażu jest ustalenie dla nauczyciela oceny dorobku zawodowego, od której zależy rozpoczęcie procedury administracyjnej i uzyskanie przez nauczyciela wyższego stopnia awansu zawodowego. Swoją ocenę dyrektor opiera na informacjach zamieszczonych w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego, a także na projekcie oceny dorobku zawodowego sporządzonej przez dyrektora szkoły. To jednak tylko 1 z 8 zadań, jakie ma do wykonania dyrektora.

czytaj więcej »

Przepisy prawa nie regulują kwestii udostępniania nagrania ze szkolnego monitoringu rodzicom uczniów, ani innym osobom zainteresowanym. Z pewnością dyrektor może odmówić prawa wglądu do nagrania, jeżeli jest ryzyko udostępnienia danych innych osób zarejestrowanych w nagraniu.

czytaj więcej »

Od 1 września 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o gromadzeniu i przekazywaniu danych do systemu informacji oświatowej. Zmiany nie są wprawdzie rewolucyjne ale warto wiedzieć, które przepisy o SIO zostaną zmodyfikowane i w jaki sposób.

czytaj więcej »

W tym roku, na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” zapewniono środki w wysokości 20 000 000 zł. Realizacja projektu skupi się na 9 zadaniach.

czytaj więcej »

W razie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, który miał ograniczony wymiar zajęć, podstawą wymiaru 6-miesięcznej odprawy lub wynagrodzenia za stan nieczynny będzie wynagrodzenie z pełnego wymiaru zajęć.

czytaj więcej »

W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”, Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia, które określa formę pomocy oraz beneficjentów, którzy mogą z niej skorzystać. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest jedną z dostępnych form realizacji zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Dofinanasowanie do wypoczynku ze środków ZFŚS wypłaca się na wniosek osoby uprawnionej. Jeżeli zatem pracownik rozwiązuje stosunek pracy za porozumieniem stron i nie składa wniosku o świadczenie, mimo że do dnia rozwiązania umowy korzysta z urlopu wypoczynkowego, to nie ma podstaw do wypłaty świadczenia.

czytaj więcej »

Dyrektor ma prawo obserwować każdy rodzaj zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli. Dotyczy to zatem także zajęć indywidualnych realizowanych w domu ucznia. Dyrektor może także skrócić obserwację lub nawet zrezygnować z niej.

czytaj więcej »

Uczeń może być nieklasyfikowany w klasyfikacji rocznej, jeśli w trakcie całego roku szkolnego opuścił ponad połowę lekcji danych zajęć edukacyjnych. Nie jest to jednak obowiązek, zatem nawet jeśli nauczyciel policzy liczbę godzin realizacji swoich zajęć edukacyjnych w klasie ucznia oraz jego frekwencję na nich i okaże się, że jest niższa niż 50%, to nie musi ucznia nie klasyfikować.

czytaj więcej »

wiper-pixel