WYDANIE ONLINE

Świadectwa szkolne są dokumentami urzędowymi, wydawanymi na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę. Wymagają aktualnych druków oraz właściwego protokołowania, ewidencjonowania i archiwizowania.

czytaj więcej »

Godziny doraźnego zastępstwa są zawsze godzinami płatnymi. W trakcie tych godzin nauczyciel zastępujący powinien realizować takie same zajęcia, jakie realizowałby nauczyciel zastępowany.

czytaj więcej »

W różnych klasach uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego kończą się w innym czasie. Dyrektor odpowiada za stan opieki w tym dniu, m.in. dopilnowanie, kto może samodzielnie wracać do domu po uroczystościach, a kto powinien oczekiwać w świetlicy na odjazd autokaru bądź odebranie przez rodziców.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, który nie zdążył z wręczeniem nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy do końca maja, może zastosować skrócony okres wypowiedzenia i wręczyć je jeszcze do końca lipca. Wiąże się to jednak z koniecznością wypłaty odszkodowania dla zwalnianego nauczyciela.

czytaj więcej »

W przypadku umów na czas określony zawartych przed 22 lutego 2016 r. limit 33 miesięcy liczy się dopiero od tego dnia. W takim przypadku umowa terminowa może trwać tylko do 21 listopada 2018 r., a z dniem 22 listopada nastąpi przekształcenie umowy z mocy samego prawa. Nie trzeba więc podpisywać aneksu przekształcającego umowę w bezterminową.

czytaj więcej »

Uczniowie i ich rodzice powinni znać kryteria ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania. Zasady te należy jasno sformułować i zapisać w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownik miał jakieś umowy terminowe zakończone przed 22 lutego 2016 r., a teraz przyjmujemy go znów na czas określony po dłuższej przerwie. Czy stare umowy wliczamy do limitu 33 miesięcy?

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2016 r. pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych będą musieli ewidencjonować wystawione informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. Pojawią się też nowe wzory tych informacji. Co jeszcze wynika z nowego rozporządzenia w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON?

czytaj więcej »

Zajęcia socjoterapeutyczne i doradztwo zawodowe nie powinny być wpisywane do dziennika lekcyjnego, nie powinny być także oceniane ani wykazywane na świadectwie szkolnym.

czytaj więcej »

wiper-pixel