WYDANIE ONLINE

Z co najmniej 48 dokumentów szkolnych 17 musisz skontrolować jeszcze przed wakacjami. Zadanie to możesz powierzyć swojemu zastępcy, ale odpowiedzialność za zgodność z prawem prowadzonej dokumentacji i tak spoczywa na Tobie.

czytaj więcej »

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

czytaj więcej »

Pracownik zatrudniony w szkole od niedawna ma prawo korzystać ze świadczeń funduszu socjalnego, w tym z dopłaty do urlopu. Warunkiem przyznania tego świadczenia nie może być bowiem rodzaj umowy ani staż pracy, ale spełnienie kryteriów określonych w regulaminie funduszu.

czytaj więcej »

Do 31 sierpnia na kontach wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole muszą się znaleźć świadczenia urlopowe. Wypłata powinna nastąpić bez żadnych warunków ze strony nauczyciela jak np. przedstawienie rachunków czy faktur za wypoczynek, ani złożenia wniosku, w tym bez stosowania kryterium socjalnego. Decydujące znaczenie będzie miał natomiast okres i wymiar zatrudnienia w tym roku szkolnym.

czytaj więcej »

Każdy sprzęt znajdujący się na terenie szkoły podlega obowiązkowej konserwacji i przeglądom. Dotyczy to zarówno sprzętu używanego jak i nieużywanego.

czytaj więcej »

Za prawidłowe wystawienie oceny na koniec roku odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia. Kontrolę nad tym procesem sprawuje dyrektor szkoły, który sprawdza, czy spełnione zostały wszystkie warunki gwarantujące poprawność wystawiania ocen. W praktyce niedopuszczalna jest zmiana oceny, a szczególnie jej obniżenie tuż przed radą klasyfikacyjną, szczególnie gdy ocena przewidywana była pozytywna.

czytaj więcej »

Na końcowym etapie prac legislacyjnych jest projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada, że pracodawca będzie musiał jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy podpisać z nim umowę lub potwierdzić na piśmie jej warunki oraz zapoznać go z regulaminem pracy.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może zwrócić się do nauczyciela o uzasadnienie ustalonej przez niego oceny gdy z wnioskiem w tej sprawie wystąpi uczeń lub jego rodzice. Dotyczyć to może każdej oceny ustalonej przez nauczyciela - bieżącej czy klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej. Uzasadnienie oceny powinno nastąpić w sposób określony w statucie.

czytaj więcej »

Tematem spotkania, które 1 czerwca odbyło się w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej pomiędzy przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego a Sekretarzem Stanu Ministrem Stanisławem Szwedem, były propozycje zmian dotyczące statusu i wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w oświacie.

czytaj więcej »

wiper-pixel