WYDANIE ONLINE

Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw podlega wliczeniu do pensji urlopowej w wartości średniej. Oblicza się je, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych i zastępstw przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą nauczycielowi w miesiącu korzystania z urlopu.

czytaj więcej »

Od początku 2017 r. nauczyciele zatrudnieni w Centrach Kształcenia Praktycznego będą mogli przechodzić na świadczenia kompensacyjne. Tak zakłada najnowszy projekt zmian w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

czytaj więcej »

W poprzednim wydaniu umieściliśmy przykładowe wyliczenia świadczeń urlopowych dla różnych wymiarów etatu i okresów zatrudnienia w roku szkolnym, w tym – odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania o prawo do świadczenia urlopowego nauczyciela.

czytaj więcej »

Od 1 września 2016 r. dyrektor może przydzielić nauczycielom zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy (przy pełnym etacie). W praktyce, jeżeli nauczyciel zostanie obłożony dużą liczbą godzin, będzie mógł domagać się dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny (nie mylić z godzinami ponadwymiarowymi) – także na drodze sądowej.

czytaj więcej »

O przydziale godzin ponadwymiarowych decyduje dyrektor szkoły i nauczyciel nie ma wobec niego żadnego roszczenia w tym zakresie. Fakt, że w poprzednim roku szkolnym nauczyciel realizował takie godziny, nie oznacza że otrzyma je także w nowym roku szkolnym. Dyrektor może odebrać nauczycielowi te godziny również w trakcie roku szkolnego i to bez zgody nauczyciela.

czytaj więcej »

Oddział przedszkolny może obejmować dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25.

czytaj więcej »

Jeżeli dyrektor uzyska informację o ciąży pracownicy po wręczeniu jej wypowiedzenia, zobowiązany jest wycofać decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy.

czytaj więcej »

W aktach osobowych należy przechowywać odpisy (kopie) wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia, a oryginały przekazać pracownikowi (uczestnikowi szkolenia).

czytaj więcej »

Na zasadach określonych w regulaminie rady pedagogicznej można nagrywać jej zebrania. Nie powinien to być jednak jedyny sposób dokumentowania posiedzeń – podstawą jest spisanie protokołu przez protokolanta.

czytaj więcej »

wiper-pixel