WYDANIE ONLINE

W ostatnim tygodniu do naszej Redakcji napłynęło kilka e-maili od nauczycieli z pytaniem czy to prawda, że dyrektor może zobowiązać ich do pracy w ferie zimowe i przerwać im w ten sposób urlop wypoczynkowy. Jako, że ferie niebawem się zaczną, już dziś wyjaśniamy – tak, dyrektor ma do tego prawo, ale ta dyspozycyjność nauczyciela w ferie ma swoje granice, o czym mowa będzie dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor przedszkola samorządowego może być zatrudniony na umowę zlecenie lub umowę o dzieło w niepublicznym przedszkolu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zapisywał realizowane godziny karciane w dzienniku zajęć pozalekcyjnych W każdym półroczu przeprowadził ich więcej, niż wynikało to z wymiaru określonego w Karcie Nauczyciela. Jak potraktować te godziny?

czytaj więcej »

Do końca marca na kontach nauczycieli i pracowników niepedagogicznych muszą się znaleźć trzynaste pensje. W związku z tym Dyrektorów szkół czeka trudne zadanie, bowiem przepisy przewidują szereg wyjątków od zasady nabywania prawa do trzynastki poprzez przepracowanie minimum 6 miesięcy w danym roku. Najwięcej wątpliwości budzi ustalanie prawa do dodatkowej pensji w przypadku różnych nieobecności w pracy, czy okresów nieświadczenia pracy. Tak jest na przykład z nauczycielami przebywającymi w stanie nieczynnym, których uprawnienie do trzynastki wyjaśniamy dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zapis ujęty w uchwale rady miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o brzmieniu "uchwałę niniejszą należy przedłożyć kuratorowi oświaty oraz dyrektorowi szkoły, w celu zapoznania rodziców dzieci uczęszczających do szkoły" jest zgodny z prawem? Artykuł 59 ustawy o systemie oświaty obliguje organ prowadzący do powiadomienia o zamiarze likwidacji, a powyższy zapis wskazuje dyrektora szkoły jako osobę odpowiedzialną za powiadomienie.

czytaj więcej »

Pytanie: Rada rodziców chce przeprowadzić remont szkolnej szatni. Dyrekcja nie posiada w chwili obecnej wystarczających środków na ten cel. W szkole wywieszone są ramki, w których kiedyś umieszczone były reklamy. W chwili obecnej są one niewykorzystane. Rada rodziców chciałaby zrobić z nich użytek i zachęcić lokalnych przedsiębiorców do umieszczenia w nich reklamy swoich produktów za drobną opłatą, która zasiliłaby konto rady. Tak samo wygląda sprawa strojów sportowych uczniów. Za drobną opłatą zostałoby umieszczone na nich logo. Oczywiście całość dochodu tych środków zostałaby przekazana na cel, o którym wspomniałem na początku. Czy radzie rodziców wolno się podjąć się takich działań i jak powinna wyglądać cała procedura z tym związana?

czytaj więcej »

Za pomocą współczynnika urlopowego ustala się wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu pracowników niepedagogicznych. Jest on obliczany odrębnie dla każdego roku kalendarzowego, a używa się go także przy obliczaniu wynagrodzeń, odszkodowań i innych należności przysługujących w wysokości wynagrodzenia za jeden dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden dzień.

czytaj więcej »

Pytanie: Niedawno w mojej szkole przeprowadzono kontrolę przez wizytatora z kuratorium. Dokumentacja z kontroli zawiera wniosek, że organizacja opieki nad uczniami w mojej szkole podczas przerw międzylekcyjnych nie wykorzystuje wszystkich możliwych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i wskazane jest jej udoskonalenie. W mojej ocenie działania są wystarczające, a wniosek krzywdzący. Nie wydano zaleceń. Czy jako dyrektor szkoły mam prawo odwołać się do kuratora? Jak uzasadnić takie zastrzeżenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma obowiązek udzielić odpowiedzi pisemnej (na np. podanie o pracę, prośbę o urlop itp.), jeżeli wcześniej udzielił odpowiedzi ustnej (osobiście lub przez wicedyrektora)? Czy każde polecenie służbowe musi mieć formę pisemną? 

czytaj więcej »

Raporty na temat bezpieczeństwa w polskich szkołach nie napawają optymizmem, a wręcz przeciwnie – potwierdzają, że jest w nich coraz więcej przemocy i to nie tylko między uczniami, ale coraz częściej zdarzają się przypadki niewłaściwego zachowania nauczycieli wobec uczniów. W związku z tym Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej z pytaniem o planowane działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w polskich szkołach.

czytaj więcej »

Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 szacuje się, że finansowy standard A wyniesie ok. 5171 zł (dotyczy także ucznia liceum).

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej szkole nauczyciele dyżurują od godziny 7:30. Zauważyłem, że jeden z uczniów spaceruje po okolicy już ok. godz. 6:45. Z rozmowy z uczniem dowiedziałem się, że rodzice pracują w innej miejscowości i podwożą go do szkoły w drodze do pracy. Czy poniosę odpowiedzialność, gdy rodzic pozostawi dziecko bez opieki przed szkołą przed ustalonym czasem i zdarzy się wypadek?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w dzienniku w klasie 5 i 6 wpisujemy przedmiot sztuka czy raz plastyka i muzyka?

czytaj więcej »

Pytanie: Rodzice złożyli do mnie teraz wniosek o nauczanie domowe. Czy dyrektor może wydać decyzję o nauczaniu domowym tylko na II semestr roku szkolnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły, który pełni funkcję wychowawcy klasy, ma prawo do dodatku z tego tytułu?

czytaj więcej »

Pytanie: Ile tygodni pracy należy przyjąć w roku szkolnym 2012/2013 w celu rozliczenia godzin karcianych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły musi realizować godziny pensum w szkole? Czy może to być np. godzina wychowawcza?

czytaj więcej »

wiper-pixel