WYDANIE ONLINE

Przepisy nie nakładają na szkołę obowiązku wzywania uczniów do odebrania świadectw. Dyrektor może jednak podjąć działania mające na celu monitowanie absolwentów do ich odbioru, na podstawie zaleceń OKE lub wewnętrznej procedury postępowania ze świadectwami nieodebranymi w terminie.

czytaj więcej »

Wręczenie nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy zazwyczaj kończy się w sądzie. Do takiego procesu dyrektor może się bardzo dobrze przygotować.

czytaj więcej »

Od nowego roku szkolnego nauczyciele religii katolickiej będą musieli posiadać przygotowanie pedagogiczne. Na uzupełnienie kwalifikacji będą mieli 3 lata.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje wydłużenie terminów na wytaczanie powództw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy. Planowane jest wydłużenie i ujednolicenie terminu do 30 dni.

czytaj więcej »

Jeśli dojdzie do wypadku ucznia będącego pod opieką szkoły zespół powypadkowy ma 14 dni na sporządzenie protokołu. Trudności w ustaleniu okoliczności wypadku uzasadniają przygotowanie dokumentu w późniejszym terminie.

czytaj więcej »

Dyrektor może ubiegać się o udzielenie urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego, jeśli w związku z pracą w trakcie wakacji nie wykorzystał co najmniej 8 tygodni urlopu w roku kalendarzowym.

czytaj więcej »

Udział w wycieczce zakładowej nie generuje dla pracownika wymiernej korzyści majątkowej a zatem nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

czytaj więcej »

Przedstawiciel organu prowadzącego dokonujący kontroli w szkole może ingerować w jej działalność wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

czytaj więcej »

wiper-pixel