WYDANIE ONLINE

Dyrektor szkoły (placówki) musi co najmniej dwa razy w roku przedstawić radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. Z planem nadzoru pedagogicznego w ręku należy ocenić, co już zostało wykonane i jakie płyną z tego wnioski. Wnioski muszą przełożyć się na działania możliwie najszybciej, a koniec pierwszego półrocza to dobry moment na podsumowanie wyników dotychczasowych działań.

czytaj więcej »

Rozpoczął się okres zachorowań na grypę i istnieje duże prawdopodobieństwo, że dotknie ona także wielu uczniów. W dużych skupiskach wirusy łatwo się przenoszą, a jedno chore dziecko może zarazić całą klasę. Zakażony uczeń zaraża innych na jeden dzień przed pojawieniem się symptomów choroby i zakaża przez około tydzień od ich pojawienia się. Najczęściej spotyka się zakażenia wirusem typu B, ale epidemie i pandemie wywołuje rodzaj A wirusa. Aktualnym problemem są zakażenia wirusem A/H1N1. W kraju wzrasta liczba osób chorych i odnotowano już pierwsze przypadki zachorowań na świńską grypę. O tym, jak przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa grypy pisze dalej nasz ekspert.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest odpowiedzialność wychowawcy klasy za uczniów w czasie studniówki organizowanej w restauracji?

czytaj więcej »

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pozbawia przywilejów z Karty Nauczyciela nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych. W stosunku do tych nauczycieli Karta będzie miała zastosowanie do końca 2013 r., a od stycznia 2014 r. staną się oni pracownikami samorządowymi. O zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o wychowaniu rodziny i pieczy zastępczej, na mocy której dojdzie do utraty przywilejów nauczycielskich przez tę grupę nauczycieli wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wynagrodzenie za czas choroby wlicza się do podstawy obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny (konserwator) jest zatrudniony od 1 stycznia 2012 r. na 0,5 etatu na czas nieokreślony. Od 1 września 2012 r. z tym samym pracownikiem została podpisana druga umowa na kolejne 0,5 etatu (na stanowisku woźnego). Czy za pracę u tego samego pracodawcy z drugiej umowy, w okresie od września do grudnia, będzie przysługiwało pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie roczne?

czytaj więcej »

W minionym tygodniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, upoważniający Ministra Edukacji Narodowej do określenia zasad rekrutacji do szkół i przedszkoli, jest niezgodny z Konstytucją i przestanie obowiązywać z upływem 12 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. 

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel od 1 września 2012 r. dopełniał w naszej placówce 2 godzinami etat z innej szkoły. W związku z tym, że z dniem 22 października 2012 r. otrzymał w placówce macierzystej pełny wymiar godzin, nauczyciela musieliśmy zatrudnić na podstawie umowy o pracę na czas określony od 22 października 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. Czy nauczyciel nabył prawo do trzynastki za 2012 r. w naszej szkole?

czytaj więcej »

Pytanie: Które przepisy szczegółowo regulują  wyjście z dziećmi w wieku przedszkolnym na świeże powietrze przy minusowej temperaturze - do ilu stopni poniżej zera można wychodzić na spacer?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak powinna wyglądać prawidłowo sformułowana uchwała rady pedagogicznej, tzn. czy musi mieć numer czy wystarczy data uchwalenia i czy rzeczywiście konieczne jest powołanie się w każdej uchwale na ustawę o systemie oświaty, konkretne rozporządzenia i statut? Na podstawie jakiego rozporządzenia można ustalić wzór uchwały?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielce należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, jeśli nauczycielka od 1 stycznia do 23 czerwca 2012 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Od 24 czerwca 2012 r. do 8 grudnia 2012 r. przebywała na urlopie macierzyńskim. Od 9 grudnia 2012 r. do 2 lutego 2013 r. wykorzystuje uzupełniający urlop wypoczynkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel w czasie ferii zimowych chce z klasą zrobić sobie piknik klasowy na terenie szkoły i wybrać się do kina. Czy dyrektor musi wyrazić zgodę na takie zajęcia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor musi wydać pracownikom pracującym z danymi SIO upoważnienie do ich przetwarzania?

czytaj więcej »

Rozkład zajęć w wielu przedszkolach niekorzystnie wpływa na przyswajanie wiedzy przez dzieci. Chodzi o bardzo wczesne i późne godziny rozpoczynania i kończenia zajęć. Interwencję podjął Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wyjaśnienie, czy to nie narusza zasad higieny pracy umysłowej tak małych dzieci.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy wypłacać wynagrodzenie nauczycielom za czas przerwy świątecznej? Czy, podobnie jak w czasie wakacji i ferii zimowych, pensję uśrednioną, czy tylko pensję podstawową i nadgodziny realnie wypracowane w danym miesiącu?

czytaj więcej »

Jak już wspominaliśmy w jednym z ostatnich wydań Kwadransu - wysokość odpisów na fundusz socjalny w szkole w 2013 roku będzie taka sama, jak w roku 2012 oraz 2011. 1 stycznia 2013 r. wszedł w życie przepis zamrażający wysokość odpisów na ZFŚS pracowników niepedagogicznych na kolejny rok.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zorganizować radę klasyfikacyjną i plenarną w jednym dniu?

czytaj więcej »

Pytanie: W rozporządzeniu MEN w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, nic nie jest napisane na temat dziennika biblioteki szkolnej. Proszę o podstawę prawną, czy w Statucie szkoły powinien być  zapis - jaki dziennik obowiązuje bibliotekarza.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi, który od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. przebywał w stanie nieczynnym należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie dokumenty powinien gromadzić dyrektor placówki oświatowej w związku z awansem zawodowym nauczycieli?

czytaj więcej »

wiper-pixel