WYDANIE ONLINE

Ponieważ do końca marca na kontach nauczycieli i pracowników niepedagogicznych muszą się znaleźć trzynaste pensje - w większości szkół trwa właśnie ustalanie komu i w jakiej wysokości należy wypłacić dodatkową pensję. Podstawowy warunek to zatrudnienie przez co najmniej 6 miesięcy, ale nie zawsze okres ten musi być przepracowany, są bowiem pewne wyjątki dzięki którym trzynastkę otrzymają osoby, które nie przepracowały wymaganego okresu. Ustalając prawo do trzynastki takich osób, trzeba pamiętać o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r., który do katalogu wyjątków od wymogu przepracowania 6 miesięcy dodał okres przebywania na urlopie macierzyńskim. O zasadach ustalania prawa do dodatkowej pensji za 2012 r. i obliczaniu jej wysokości piszemy dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: U dziecka, które uczęszcza do  przedszkola stwierdzono atopowe zapalenie skóry. Objawy choroby w ostatnich miesiącach  bardzo się nasilił. Dziecko na całym ciele ma  rany, które krwawią, cały czas rozdrapuje je. Po kilkakrotnej interwencji z naszej strony, rodzice zatrzymują dziecko na kilka dni w domu twierdząc, że stosują leczenie. Efektów leczenia po powrocie dziecka do przedszkola nie widać, natomiast rodzice twierdzą, że lekarz nie widzi przeciwwskazań, aby dziecko przebywało w przedszkolu i kontaktowało się z innymi dziećmi. Nasze odczucia są jednak inne. Jakie, w związku z zaistniałą sytuacją przedszkole powinno podjąć kroki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie formalności powinny zostać dopełnione aby można było przeprowadzić w szkole akcję zbierania pieniędzy na cel charytatywny? W ramach akcji przewidziane są 2 działania: 1) sprzedaż domowych wypieków, przygotowanych przez uczniów, 2) sprzedaż biletów na przedstawienie wystawiane przez nauczycieli. 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi niepedagogicznemu lub nauczycielowi, który przebywał na zwolnieniu lekarskim ponad 180 dni w ciągu roku, należy się trzynastka?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikom, którym umowa o pracę wygasła z dniem 31 grudnia 2012 r., należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne? Pracownicy ci byli zatrudnieni w związku z realizacją programu PO KL, a ich wynagrodzenie finansowane było ze środków projektu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jest możliwość wprowadzenia korekty do zarządzenia o dniach wolnych od zajęć w trakcie roku szkolnego? Chodzi o dodanie jeszcze jednego dnia w ramach obowiązującego limitu.

czytaj więcej »

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który 17 stycznia br. wpłynął do Sejmu, zakłada poszerzenie możliwości zakładania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa szkół przygotowujących do pracy w zawodach rolniczych oraz przywraca funkcjonowanie dwuletnich liceów oraz trzyletnich techników uzupełniających dla absolwentów szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy się trzynastka sprzątaczce, która 3 i 4 stycznia 2012 r. miała nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, od 9 stycznia do 2 marca 2012 r. oraz od 30 kwietnia do 4 września 2012 r. miała zwolnienie lekarskie, a od 5 września do 31 grudnia 2012 r. miała świadczenie rehabilitacyjne? Dodatkowo w 2012 r. otrzymała karę nagany.

czytaj więcej »

Najnowsze dane przekazane do SIO wskazują na spadek liczby uczniów w szkołach w stosunku do września 2011 r., w tym największy w gimnazjum. Z danych tych wynika także, ze z planowanych 727 szkół w 2012 r. zlikwidowano 349. Liczba nauczycieli w szkołach zmniejszyła się o 7 tysięcy, z czego ponad 2 tysiące skorzystało z emerytur. Jak widać szkoły dalej borykają się ze skutkami niżu demograficznego.

czytaj więcej »

Pytanie: Co powinien zawierać rzeczowy wykaz akt dla placówki oświatowej (szkoły)?

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który 17 stycznia br. wpłynął do Sejmu, zakłada przywrócenie dostępu do opieki medycznej dla dzieci w szkołach, czyli powrót szkolnych higienistek i pielęgniarek oraz walkę z niedożywianiem poprzez wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez szkoły bezpłatnego ciepłego posiłku dla uczniów. Prognozowany koszt funkcjonowania ustawy to kwota około 3 miliardów złotych. Pieniądze pochodzić będą z części 82, działu 758 ustawy budżetowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy i w jakich okolicznościach w świetle nowej ramówki dla liceum ogólnokształcącego istnieje możliwość zwiększenia liczby zajęć ponad obowiązujące limity odpowiednio dla klas: I -30, kl II - 32, kl. III -29? Czy dodatkowy przedmiot uzupełniający np. elementy prawa może być realizowany wyłącznie w ramach powyższych limitów?

czytaj więcej »

W oparciu o przygotowany w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich raport oraz analizę prawną i faktyczną uczniów z niepełnosprawnościami Rzecznik wystąpił do Minister Edukacji, by przedstawiła planowane działania w zakresie zapewnienia równego dostępu do edukacji osobom niepełnosprawnym oraz wykorzystała przedstawione tezy w pracach resortu edukacji. O wnioskach i zaleceniach z raportu Rzecznika piszemy dalej.

czytaj więcej »

8 stycznia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obecne zasady naboru do przedszkoli są niezgodne z konstytucją i muszą ulec zmianie. Jeszcze zanim zapadł wyrok MEN przygotowało nowelizację ustawy na mocy której od 1 września 2013 r. zasady rekrutacji do przedszkoli będą ustalały organy prowadzące. W okresie przejściowym, nim wszystkie dzieci będą miały zagwarantowane miejsce w przedszkolu, organy prowadzące muszą zapewnić pierwszeństwo 6-latkom i 5-latkom, a następnie 4-latkom. Ustawowo określony zostanie także zakres dokumentów, jakich można wymagać w trakcie rekrutacji do przedszkoli.

czytaj więcej »

Pytanie: Księgowa zatrudniona w przedszkolu przez cały 2012 r. przebywała na urlopie wychowawczym. Czy należy się trzynastka za ten rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy Zespołem Szkół w skład którego wchodzi gimnazjum, szkoła podstawowa, przedszkole, zachowaliśmy odrębność rad pedagogicznych. Mamy 4 statuty: statut zespołu nadany przez organ prowadzący oraz  statuty poszczególnych placówek.  W jaki sposób możemy wprowadzić zmiany w statucie zespołu szkół przy odrębnych radach pedagogicznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do pracy z nową aplikacją SIO należy przeznaczyć osobne stanowisko komputerowe tylko i wyłącznie dla SIO?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy to prawda, że jeżeli nie pracuje się przez jakiś czas w zawodzie nauczyciela to przepada stopień awansu zawodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi, który w 2012 r. był zatrudniony od 2 lipca 2012 r., przysługuje prawo do trzynastki? W czasie wakacji był zatrudniony na umowę zlecenia. Czy należy doliczyć to wynagrodzenie do podstawy wymiaru trzynastki?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przez cały 2012 r. nie świadczył pracy, ponieważ przebywał na zasiłku chorobowym, a następnie pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Czy wysługa chorobowa wypłacana poza zasiłkiem i świadczeniem rehabilitacyjnym jest podstawą do wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielce przyjętej 15 listopada 2012 r. na zastępstwo za nauczycielkę w ciąży należy się trzynastka za 2012 r.?

czytaj więcej »

wiper-pixel