WYDANIE ONLINE

Wraz z zakończeniem pierwszego półrocza czas na rozliczenie godzin karcianych nauczycieli. Przy czym nie zawsze niezrealizowane godziny nauczyciel będzie musiał odpracować. W pewnych bowiem sytuacjach takie godziny dyrektor może uznać za zaliczone. Jeżeli jednak zobowiąże nauczyciela do ich odpracowania, musi określić, w jakim terminie to nastąpi i na jakich zasadach. Istotne jest jednak to, że musi się to odbyć do końca danego okresu rozliczeniowego. Dla wszystkich tych, którzy rozliczają właśnie godziny karciane lub przymierzają się do tego, przekazujemy przydatne wskazówki, które pomogą rozwiać wątpliwości z tym związane.

czytaj więcej »

Wpływ likwidacji placówek oświatowych na warunki kształcenia uczniów oraz ocena ich ekonomicznych skutków, a także ocena działań podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe w celu przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz zbadanie nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania i finansowania placówek niepublicznych – to główne obszary kontroli szkół i placówek oświatowych, jakie w 2013 r. przeprowadzi Najwyższa Izba Kontroli.

czytaj więcej »

Większa elastyczność procedur związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmniejszenie ilości wymaganej dokumentacji, rezygnacja z kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planów działań wspierających, rezygnacja z obligatoryjnego tworzenia zespołu nauczycieli dla każdego ucznia – to tylko niektóre zmiany w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

czytaj więcej »

Obowiązkowo jeden przedmiot dodatkowy na maturze a podczas części ustnej - wypowiedź maturzysty i rozmowa z zespołem oceniającym oraz większy nacisk na analizowanie, wnioskowanie, rozumowanie, dowodzenia, zamiast sprawdzania wiedzy encyklopedycznej – tak będzie wyglądała od 2015 r. nowa formuła egzaminu maturalnego. Z kolei nowa formuła sprawdzianu szóstoklasisty przykłada większą wagę do sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów z kluczowych przedmiotów dla dalszej nauki - z języka polskiego i matematyki.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak najlepiej zatrudnić nauczyciela na zastępstwo za pracownicę w ciąży? Nieobecna nauczyciel jest w tej chwili jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Planowany termin porodu 20 lipca 2013 r. Czy umowę trzeba zawrzeć od 2 stycznia 2013 r. na czas nieświadczenia pracy, czy do końca zajęć szkolnych tj. 28 czerwca 2013 r. i wypłacić ekwiwalent za urlop? Czy jeżeli zawrzemy umowę na zastępstwo do 28 czerwca 2013 r., to czy można będzie ją w każdej chwili rozwiązać za 3 dniowym wypowiedzeniem?

czytaj więcej »

Od stycznia do marca 2013 r. w wylosowanych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych po około 20 nauczycieli i dyrektorów weźmie udział w międzynarodowym badaniu TALIS. Celem badania jest porównanie sytuacji i problemów polskich nauczycieli i dyrektorów z sytuacją kadry pedagogicznej z innych krajów. Wyniki badań poznamy w czerwcu i grudniu 2014 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania na początku grudnia dostał skierowanie na badania kontrolne w związku z kończącym się urlopem dla poratowania zdrowia. Powinien stawić się w szkole 2 stycznia 2013 r., jednak tego nie zrobił. Czy można rozwiązać jego stosunek pracy bez wypowiedzenia? Kiedy i jak powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma działająca w dziedzinie akwarystyki zwróciła się z prośbą o umożliwienie zorganizowania pokazu zakładania akwariów dla uczniów naszej szkoły. Pokaz ma być połączony z pogadanką na temat życia zwierząt i roślin wodnych i jest całkowicie bezpłatny. Dla zainteresowanych będą dostępne ulotki informacyjne. Czy wyrażenie zgody na zorganizowanie takiego pokazu jest zgodne z przepisami?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę zobowiązać nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami w trakcie studniówki, która odbędzie się w okresie ferii zimowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel może samowolnie zmienić liczbę realizowanych godzin z wychowania do życia w rodzinie? Zgodnie z przepisami nauczyciel powinien zrealizować 9 godz. z całą klasą i po 5 godz. z grupą dziewcząt i chłopców, tymczasem nauczyciel przeprowadził 10 lekcji z całą klasą i po 2 godz. z dziewczynkami i chłopcami.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest w dwóch szkołach: w jednej na 9/18 w drugiej na 1/18. Czy przysługuje mu 2 dni z art. 188 Kodeksu pracy z każdego stosunku pracy czyli 4 dni w ciągu roku? Czy 2 dni z każdego stosunku ale musi je wybrać równocześnie w tym samym dniu w szkole pierwszej jak i w drugiej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony przebywał na zwolnieniu lekarskim od 10 czerwca 2012 r. do 8 grudnia 2012 r. (182 dni). Wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Kiedy będzie można rozwiązać umowę o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się do szkoły z prośbą o wykaz uczniów, którym będzie finansować obiady z programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Wykaz ma zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania oraz PESEL dziecka. Czy szkoła może przekazać takie dane do OPS?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel złożył dokumenty o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia w terminie od 19 listopada 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Dyrektor odwołał się od orzeczenia lekarskiego. Ostateczne orzeczenie lekarskie zostało wydane 3 grudnia 2012 r. Od 19 do 30 listopada 2012 r. nauczyciel korzystał z zasiłku chorobowego. Od jakiej daty należy udzielić urlopu dla poratowania zdrowia od 19 listopada 2012 r. czy od 1 grudnia 2012 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w trakcie roku szkolnego? Czy dopiero z nowym rokiem szkolnym, tj. od 1 września 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zgodne z prawem jest pobieranie opłat za świetlicę przez wychowawcę świetlicy?

czytaj więcej »

Zima paraliżuje prawie cały kraj, spóźniają się pociągi, autobusy nie dojeżdżają na czas a samochody każdego dnia stoją w kilometrowych korkach. Przy takiej aurze o spóźnienie do pracy nie trudno, szczególnie gdy dojeżdża się z odległej miejscowości i jest się zdanym na transport publiczny. Jak potraktować spóźnienie, czy też nieobecność pracownika w pracy z powodu przeszkód komunikacyjnych? Czy za ten dzień należy się wynagrodzenie, a może urlop bezpłatny? Wątpliwości te wyjaśniamy dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo rozliczyć nauczyciela z godzin ponadwymiarowych, teraz realizuje 19 godzin. W okresie maja i czerwca będzie to tylko 14 godzin.

czytaj więcej »

Pytanie: Rada rodziców wyszła z inicjatywą wykonania nowego sztandaru. Projekt sztandaru nie ulega zmianie, ale zmieniła się nazwa szkoły z Technikum na Powiatowy Zespół Szkół. Kto jest kompetentny do zatwierdzenia zmiany w nazwie na nowym sztandarze? Do kogo ma wystąpić dyrektor szkoły o zgodę?

czytaj więcej »

wiper-pixel