WYDANIE ONLINE

Dokładnie za 2 miesiące odbędzie się sprawdzian szóstoklasistów, ale już w lutym dyrektor powinien powołać zastępcę i członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Warto także przygotować harmonogramy prac oraz ustalić, ilu nauczycieli z innych szkół będzie potrzebnych w zespołach nadzorujących. To właściwy czas, aby rozpocząć rozmowy z dyrektorami szkół, z których nauczyciele będą członkami zespołów nadzorujących i przygotować wstępne porozumienia z nimi. Dla tych z Państwa, którzy będą nadzorowali sprawdzian szóstoklasistów porządkujemy zasady organizacji sprawdzianu, przypominamy szczegółowe rozwiązania dotyczące między innymi zwalania z niego, dostosowania warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu do indywidualnych potrzeb ucznia oraz prezentujemy szczegółowe zakresy odpowiedzialności członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Jeżeli nauczyciel po monitoringu dyrektora szkoły ma niezrealizowane godziny w danym etapie edukacyjnym, to czy dyrektor powinie przydzielić nauczycielowi płatne godziny do zrealizowania limitu godzin?  Czy jest to rola nauczyciela, żeby z klasą wypracował te godziny w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciela? Dodam, że limit nie został zrealizowany przez nieobecność nauczyciela w pracy.

czytaj więcej »

Podczas rozmów nad Kartą Nauczyciela przedstawiciele rodziców wywalczyli sobie udział w procesie awansu zawodowego nauczycieli, na razie jako obserwatorzy. Ich celem jest także wprowadzenie czynnika rodziców do procedury konkursowej na dyrektorów szkół.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie dokumenty dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych należy przechowywać  w części B  akt osobowych nauczycieli? Czy należy gromadzić takie informacje jak np. certyfikat udziału w spotkaniu z wydawnictwem, udział w wykładzie, konferencji itp. 

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania korzystał z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia, następnie od 1 września do 19 października 2012 r. był na zwolnieniu lekarskim. W dniu 17 października 2012 r. Komisja Lekarska ZUS orzekła brak przeciwwskazań do pracy, a w dniu 18 października 2012 r. nauczyciel korzystał z urlopu bezpłatnego. Od 19 października 2012 r. nadal choruje, ale podobno jest to inna jednostka chorobowa. Czy po 182 dniach niezdolności do pracy czyli z dniem 2 marca 2013 r. należy zwolnić nauczyciela?

czytaj więcej »

Ponad 200 mln zł z Programu Kapitał Ludzki zostanie przeznaczone na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych. Pomocą objętych zostanie blisko 2 300 oddziałów w ponad 1400 placówkach. Dodatkowymi pieniędzmi regiony będą dysponowały od 1 lipca 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy działania opiekuna samorządu uczniowskiego mogą być uznane za realizację godziny karcianej? Czy opiekę nad uczniem w trakcie konkursu można uznać za realizację godziny karcianej? Czy praca w komisji konkursowej może być uznana za realizację godziny karcianej? Czy prace nauczyciela takie jak np. wykonywanie gazetek szkolnych, przygotowywanie części artystycznych, akademii, opieka w trakcie wyjazdów dzieci do kina mogą być uznane za realizację godziny karcianej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma obowiązek przeprowadzić kontrolę BHP po feriach zimowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy rada gminy może określić w drodze uchwały minimalną i maksymalną liczbę uczniów w oddziałach szkoły podstawowej i gimnazjum?

czytaj więcej »

Pytanie: Termin dokonywania wpłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w naszej placówce (szkoła podstawowa) został narzucony przez Zespół obsługi Szkół przy JST. Wpłaty za obiady szkolne mają być dokonywane do 10 dnia każdego miesiąca z dołu, czyli po miesięcznym korzystaniu ze stołówki. W związku z tym mamy problemy z rozliczeniami, gdyż brakuje nam środków na zakupy i tworzą się zaległości. Czy istnieje jakieś uregulowanie prawne określające termin wpłat za obiady szkolne oraz jakie są dobre praktyki stosowane w innych placówkach w podobnych przypadkach? 

czytaj więcej »

Uprawnienie nauczycieli, które zostanie najbardziej ograniczone projektowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowelizacją Karty Nauczyciela jest urlop dla poratowania zdrowia. Po zmianach będzie go o wiele trudniej uzyskać a dodatkowo będzie on o 2 lata krótszy niż obecnie.

czytaj więcej »

Zgodnie z zapowiedzią MEN w Karcie Nauczyciela zmienią się także zasady udzielania urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli – będzie on krótszy i nie będzie ściśle powiązany z okresem ferii zimowych i letnich.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaką większością głosów zatwierdza się uchwały rady pedagogicznej?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 2007 r. szkołę podstawową i gimnazjum połączono w Zespół Szkół. Czy w aktach osobowych pracowników należy zrobić aneksy do zawartych wcześniej umów? Nauczyciel z którym zawarta jest umowa na czas nieokreślony w gimnazjum 20 sierpnia 2012 r. zdał egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i otrzymał akt nadania awansu zawodowego. Czy akt mianowania dla nauczyciela powinien być zawarty w zespole szkół z przypisaniem miejsca pracy w szkole podstawowej i gimnazjum czy ogólnie w zespole szkół?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na zastępstwo - na czas choroby innego pracownika. Zastępowany pracownik ma zaległy urlop wypoczynkowy (25 dni) i chce go wykorzystać bezpośrednio po powrocie do pracy. Czy umowa na zastępstwo obejmuje także tę nieobecność z powodu urlopu czy trzeba zawrzeć nową umowę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy uczeń nie klasyfikowany ze wszystkich przedmiotów powinien mieć wystawioną ocenę z zachowania?

czytaj więcej »

Mimo postulatów ze strony samorządowej dotyczących likwidacji dodatku uzupełniającego, który znacząco obciąża ich budżety - dodatek pozostanie, ale zmienią się zasady jego ustalania.

czytaj więcej »

Nowelizacja Karty Nauczyciela obejmie także dodatki socjalne oraz dodatek wiejski.

czytaj więcej »

Program „Radosna szkoła” obejmie także 446 szkół filialnych. Dyrektorzy tych szkół nie będą już stali przed dylematem której ze szkół - macierzystej czy filialnej - zapewnić wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz plac zabaw w ramach programu. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany czekają program „Radosna szkoła”.

czytaj więcej »

Mimo postulatów samorządowców pensum nauczycieli nie ulegnie zmianie, ale za to czas pracy nauczycieli poza pensum ma być ściśle rejestrowany. Obecnie po zakończeniu zajęć lekcyjnych pozostałe zajęcia, do których zobowiązuje nauczycieli Karta Nauczyciela, jak np. przygotowanie się do zajęć, samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczyciele wykonują w domu. Problem jednak w tym, że tak naprawdę nie wiadomo, ile czasu spędzają na realizacji tych zadań, stąd konieczność wprowadzenia ewidencji w tym zakresie.

czytaj więcej »

wiper-pixel