WYDANIE ONLINE

Sprawdź czy Twoje programy: profilaktyki, wychowawczy i naprawczy są zgodne z nowymi przepisami i wytycznymi.

czytaj więcej »

Sprawdź jak w nowym roku szkolnym prowadzić dokumentację nauczania, w tym dokumentację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

czytaj więcej »

Ostateczny kształt formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych jest już znany.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć może nabyć prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Teoretycznie z urlopu zdrowotnego może więc skorzystać nauczyciel kontraktowy.

czytaj więcej »

Dyrektor nie przekazuje IPET-u ucznia, który w trakcie roku zmienił szkołę. Natomiast mogą to zrobić rodzice, którym na ich wniosek przekazuje się kopię programu.

czytaj więcej »

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, dyrektor będzie zobowiązany do zawarcia z nim umowy o pracę lub wręczenia mu pisemnych potwierdzeń warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem ich do pracy.

czytaj więcej »

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zależy od liczby osób w rodzinie tworzących jedno gospodarstwo domowe. Stan rodzinny ustala się na podstawie oświadczenia pracownika. W razie wątpliwości pracodawca może żądać od pracownika wyjaśnień co do złożonego oświadczenia.

czytaj więcej »

Dziecko, którego rodzice zdecydowali o ponownym rozpoczęciu I klasy tej samej szkoły, posiadać będzie ten sam arkusz ocen oraz numer w księdze uczniów.

czytaj więcej »

wiper-pixel