WYDANIE ONLINE

W poprzednim wydaniu Kwadransu pisaliśmy o zasadach organizacji sprawdzianu szóstoklasistów a dziś, zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy listę zadań, jakie w związku ze sprawdzianem spoczywają na przewodniczącym i członkach zespołu nadzorującego.

czytaj więcej »

W szkole jest miejsce dla młodszych dzieci, a obniżenie wieku szkolnego będzie miało korzystny wpływ na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci nie tylko z powodu wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole, ale również zahamowania procesu likwidacji szkół spowodowanego niżem demograficznym. Poznaj 9 dowodów resortu edukacji na gotowość szkół na przyjęcie sześciolatków.

czytaj więcej »

Dane zebrane przez resort edukacji pokazują rosnące z roku na rok wydatki na przywileje nauczycielskie takie, jak dodatki socjalne i urlopy dla poratowania zdrowia, z których rokrocznie korzysta coraz więcej nauczycieli. Tymczasem wydatki na te i inne uprawnienia nauczycielskie gwarantowane Kartą Nauczyciela obciążają ledwie dopinające się budżety samorządów. Zgodnie jednak z zapowiedzią MEN projektowane zmiany Kary Nauczyciela mają zmniejszyć koszty utrzymania przywilejów nauczycielskich i tym samym odciążyć samorządy.

czytaj więcej »

Rozwinięcie funkcji szkolnych bibliotek i zakresu ich działalności o usługi świadczone na rzecz lokalnej społeczności oraz nie likwidację, a możliwość połączenia biblioteki szkolnej z gminną, jeżeli władze gminy podejmą taką decyzję – takie założenia wynikają z projektu ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor nowo powstającego zespołu szkół zacznie pełnić swoje obowiązki od 1 września. Obecny dyrektor szkoły wchodzącej w skład zespołu pełni swoją funkcję do 31 sierpnia - czy organ prowadzący może mu ograniczyć lub zabrać uprawnienia do zarządzania szkołą do 31 sierpnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi pracującemu 3 dni w tygodniu należy się wynagrodzenie za pracę w komisjach egzaminacyjnych w dni wolne od pracy? Dyrektor wyznaczył mnie na przewodniczącą komisji na egzaminie 6-klasisty, jestem wychowawczynią tej klasy ale egzamin wypada dzień, w który nie pracuję. Zostałam również oddelegowana na egzamin gimnazjalny.

czytaj więcej »

Od 22 lutego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zgłaszać się do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie projektów badawczych w dziedzinie fizyki biologii i chemii. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w Turcji, a za zajęcie miejsc na podium na uczniów i nauczycieli czekają atrakcyjne nagrody.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z reorganizacją placówki (rozwiązanie zespołu szkół, likwidacja szkół wchodzących w skład zespołu i pozostawienie tylko szkoły podstawowej) zostałam odwołana ze stanowiska dyrektora szkoły przed upływem kadencji. Czy przysługuje mi z tego tytułu odszkodowanie lub inne świadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi, który przebywał w czasie ferii zimowych na urlopie macierzyńskim, należy się urlop uzupełniający?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, który uzyskał uprawnienia do przejścia na wcześniejszą emeryturę musi przejść na emeryturę choć ma niekorzystną sytuację do przejścia- dużo lat nieskładkowych a chce przepracować jeszcze 3 lata? Nauczyciel ma 47 lat, ukończone 3 kierunki studiów i nienaganną opinię w pracy. Czy dyrektor może zmusić do przejścia powyższego pracownika, tłumacząc się problemami kadrowymi?

czytaj więcej »

Pytanie: Sprzątaczka jest zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie ma jednak potrzeby, by pracownica była zatrudniona na cały etat, ponieważ co drugi tydzień pracuje tylko 5 godzin dziennie. Jak  sformułować wypowiedzenie, aby było zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Opracowałam kryteria zwolnień nauczycieli  w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły. Jaka jest procedura zatwierdzenia takiego dokumentu? Czy wymagana jest  pozytywna opinia rady pedagogicznej? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wypowiedzenie z art. 20 można wręczyć nauczycielowi po przygotowaniu projektu arkusza pracy szkoły na następny rok szkolny czy po jego zatwierdzeniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Uczniowie gimnazjum na wycieczce pili alkohol. Wychowawczyni klasy potwierdziła ten fakt po powrocie na spotkaniu  z rodzicami, tłumacząc, że nic się nie stało i "zapanowała" nad sytuacją. To było we wrześniu, teraz rodzic zgłasza ten fakt oficjalnie pisząc skargę na wychowawcę i do dyrektora szkoły i do kuratorium. Co powinien w takiej sytuacji zrobić dyrektor, a co kuratorium?  

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor ma prawo zorganizować radę pedagogiczne w czasie ferii? Jakie są konsekwencje wobec nauczyciela, w przypadku jego nieobecności na takim posiedzeniu?

czytaj więcej »

Już 4 kwietnia 2013 r. odbędzie się sprawdzian szóstoklasistów. Przed dyrektorami szkół przeprowadzających sprawdzian długa lista zadań do wykonania, ale wykonując je zgodnie z naszymi wskazówki bez problemu uda się przygotować szkołę do sprawdzianu zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkołach naszej gminy zapanował zwyczaj opiniowania arkusza organizacyjnego bez zapoznawania rady pedagogicznej z jego treścią. Nauczyciele przed głosowaniem otrzymują na karteczkach tylko swój indywidualny przydział czynności, gdyż - jak twierdzą dyrektorzy - każdy opiniuje tylko swój przydział. Resztę chronią przepisy o ochronie danych osobowych, bo tak mówiono na szkoleniu. Czy jest to zgodne z prawem?

czytaj więcej »

wiper-pixel