WYDANIE ONLINE

Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego nie wskazuje jak często w danej szkole powinna być przeprowadzana ewaluacja. Dyrektor dostaje jednak z 30-dniowym uprzedzeniem informację, o tym że jego placówkę odwiedzą wizytatorzy. Dlatego warto wiedzieć, jakie obszary będą poddane ocenie podczas ewaluacji oraz jak się do niej przygotować, aby placówka wypadła pozytywnie w raporcie wizytatorów.

czytaj więcej »

O 30% wzrośnie wysokość dotacji na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego, a otrzymają ją poza gminami m.in. osoby fizyczne i prawne. W połączeniu z możliwością prowadzenia wspólnej obsługi finansowo-administracyjnej takich placówek oraz jasnymi przepisami dotyczącymi wymogów sanitarno-lokalowych przyczyni się to do powstawania większej liczby żłobków i klubów dziecięcych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, który dostał pismo z organu prowadzącego o nałożeniu obowiązku uzupełnienia etatu w drugiej szkole, szkoła macierzysta przygotowuje jakieś dokumenty?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor przedszkola może samodzielnie (bez porozumienia z radą pedagogiczną) podjąć decyzję o filmowaniu dzieci przez cały dzień przez firmę z zewnątrz?  

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 14 marca w szkole przeprowadzony będzie Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty. Czy inni uczniowie w trakcie pisania testu przez trzecioklasistów powinni opuścić szkołę?

czytaj więcej »

Zmiany zakładane tzw. ustawą przedszkolną nie spełniają wymagań dotyczących ochrony danych osobowych i pozwalają gromadzić więcej danych niż to wynika z przepisów – tak nowe przepisy ocenił GIODO. Resort edukacji ma poprawić przepisy naruszające ustawę o ochronie danych osobowych, a GIODO zapowiada kontrole w celu sprawdzenia, czy organy rekrutujące do przedszkoli nie łamią prawa.

czytaj więcej »

Do końca stycznia nauczyciele, których pensje były zaniżone w stosunku do średnich wynagrodzeń na danych stopniach awansu zawodowego powinni otrzymać od samorządów dodatki uzupełniające. Listy Czytelników potwierdzają jednak, że nie we wszystkich gminach dodatki te zostały wypłacone. Powstaje w związku z tym problem, jak wyegzekwować należny dodatek? Od czego zacząć? Czy najpierw złożyć skargę na gminę, czy też od razu iść do sądu? Czy należną kwotę można powiększyć o odsetki?

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas wyjścia na boisko szkolne w trakcie lekcji uczennica przewróciła się. Została jej udzielona pomoc i rodzice zabrali ją do domu. Na drugi dzień matka zadzwoniła z informacją, że uczennica ma założoną ortezę na nodze w celu profilaktycznym. Czy z zaistniałego zdarzenia trzeba sporządzić notatkę służbową, czy protokół powypadkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Na zebraniu rady pedagogicznej przyjęto nowe dokumenty lub zatwierdzono zmiany w już istniejących, np.: regulamin dyżurów nauczycieli, procedura tworzenia SZPN i SZP, plan WDN, harmonogram realizacji zadań SPP, zmiany w szkolnych zasadach oceniania. Czy wszystkie dokumenty potraktować jako załączniki do RP i umieścić w specjalnej teczce, czy można je umieścić w teczce "Dokumenty szkolne"?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca, jako kryterium doboru nauczycieli do zwolnienia przyjął najkrótszy staż pracy. W szkole jest zatrudniony nauczyciel przeniesiony trybie art. 18 Karty Nauczyciela. Jego ogólny staż pracy wynosi 20 lat, lecz od przeniesienia pracuje w tej szkole tylko 2 lata. Czy pracodawca bierze pod uwagę całość stażu tego nauczyciela czy tylko ostatnie 2 lata, które faktycznie przepracował w tej placówce?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik-emeryt może korzystać z ZFŚS w szkole, z której odszedł na emeryturę? Osoba ta mieszka w innym mieście i chce korzystać z funduszu w miejscowej placówce.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w statucie szkoły może być określony termin przechowywania prac pisemnych z egzaminów semestralnych w szkole niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej w systemie zaocznym? Jeśli tak, to jak długo i kto to ustala (skoro matura jest przechowywana przez OKE 6 miesięcy)?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony jest przewidziany do zwolnienia z art. 20 Karty Nauczyciela. Jest podejrzenie, że nauczyciel (w obawie przed zwolnieniem z pracy) pójdzie na zwolnienie lekarskie. Kiedy najwcześniej dyrektor może wręczyć wypowiedzenie nauczycielowi?

czytaj więcej »

W drugim semestrze tego roku szkolnego oraz w następnym roku szkolnym w szkołach ponadgimnazjalnych będzie realizowany program edukacji prawnej. Jest to kontynuacja programu rozpoczętego w roku szkolnym 2011/2012 w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. W ubiegłorocznej edycji w lekcjach prawa wzięło udział 7282 uczniów z 80 szkół, organizowanych w szkołach, w sądach i instytucjach administracji publicznej.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie dotyczące nauczycielki zatrudnionej do tej pory na 15/18 etatu na czas nieokreślony. W listopadzie doszła jej 1 godzina nauczania indywidualnego, ale tylko do końca tego roku szkolnego, czyli na czas określony. Czy w tym przypadku należy zmienić obecną umowę, czy może należy zawrzeć odrębną umowę?

czytaj więcej »

Pytanie: Sąd pracy zasądził naszej pracownicy kwotę: 4.813,01 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 6 października 2012 r. do dnia zapłaty, nadając jednocześnie rygor natychmiastowej wykonalności co do kwoty 1.200 zł; 241 zł tytułem nieziszczonych kosztów sądowych. Kwotę 1.200 zł już wypłaciłam w dniu 28 stycznia 2013 r. Kiedy należy wypłacić pozostałą kwotę? Jak należy naliczyć odsetki? Czy odsetki są opodatkowane? Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zaliczyć kwotę orzeczonego przez sąd wynagrodzenia, odsetek i kosztów sądowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel