WYDANIE ONLINE

Dyrektorzy szkół publicznych mają obowiązek przeprowadzać ewaluację i kontrolę wewnętrzną oraz wspomaganie nauczycieli. Ponadto szkoła może wprowadzić inne, dowolne metody diagnozowania osiąganych efektów w celu uzyskiwania coraz wyższej jakości pracy. Jakie?

czytaj więcej »

Od 1 października obowiązują nowe przepisy dotyczące placówek doskonalenia nauczycieli. Największe zmiany to m.in.: likwidacja zakładów kształcenia nauczycieli i większe kompetencje kuratora oświaty.

czytaj więcej »

W związku z reformą oświatową przewidziano również regulacje przejściowe w Karcie Nauczyciela. Obejmą one nie tylko nauczycieli, ale także dyrektorów szkół. Sprawdź, co czeka dyrektorów gimnazjów w związku z planowaną ich likwidacją.

czytaj więcej »

Który zimowy wypoczynek należy zgłosić, a o którym wystarczy zawiadomić właściwe organy. Sprawdź jakich formalności dopełnić by zorganizować wypoczynek zgodnie z nowymi przepisami.

czytaj więcej »

Nie ma możliwości złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego po ustaniu zatrudnienia nauczyciela. Nauczyciel musi być zatrudniony w szkole na podstawie Karty Nauczyciela aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego.

czytaj więcej »

Czas pomiędzy zajęciami nauczyciel może zagospodarować w dowolny sposób. Pod warunkiem, że nie został zobowiązany przez dyrektora szkoły do wykonywania w tym czasie innych zadań i zajęć.

czytaj więcej »

Zapisami w statucie szkoły można ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych podczas lekcji. Nie można go jednak całkowicie zakazać.

czytaj więcej »

W arkuszu ocen powinny znaleźć się wyłącznie załączniki określone przez przepisy. Przechowywanie tam innych dokumentów jest niezgodne z przepisami.

czytaj więcej »

wiper-pixel