WYDANIE ONLINE

Wiele spraw związanych z bieżącym działaniem szkoły wymaga podjęcia decyzji przez radę pedagogiczną, albo chociaż uzyskania jej opinii. Sprawy załatwiane w szkole cyklicznie, od wielu lat nie budzą wątpliwości co do tego, które z nich wymagają decyzji czy konsultacji ze strony rady. Problem pojawia się, gdy trzeba rozstrzygnąć zupełnie nowe zagadnienie, do tej pory nie podejmowane w szkole. Warto wówczas wiedzieć, czy dana sprawa należy do kompetencji dyrektora, czy do rady pedagogicznej, a może wymagana jest jedynie jej opinia, lub decyzję podejmuje samodzielnie dyrektor?

czytaj więcej »

Pracownik wychowujący troje i więcej dzieci w wieku do lat 14 będzie miał prawo do 4 dni płatnego zwolnienia od pracy w celu sprawowania nad nimi opieki. Zwiększenie liczby dni wolnych z tego tytułu w zależności od liczby dzieci przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela pracuje tygodniowo 26 godzin (pracował 4 dni po 5 godzin, 1 dzień - 6 godzin). Jednak w pierwszym tygodniu lutego, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą, zmienione zostały godziny pracy, czyli harmonogram czasu pracy tego pracownika. Czy pracodawca z pracownikiem mogli tak postąpić?

czytaj więcej »

Pytanie: Wicedyrektorka szkoły otrzymała powołanie na to stanowisko na okres 5 lat. W pierwszym roku pełnienia funkcji oświadczyła, że jest w ciąży i od lipca nie będzie obecna w pracy - zakłada długotrwałe zwolnienie lekarskie, następnie urlop macierzyński i wychowawczy, łącznie 2–3 lata. Powiedziała, że rezygnacji z funkcji wicedyrektora nie złoży. Jaka jest możliwość odwołania nauczycielki z funkcji wicedyrektora z końcem roku szkolnego wobec przedstawionej sytuacji? Czy istnieje orzecznictwo sądowe na ten temat?

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach promocji szkoły nauczyciele wyjeżdżają prywatnymi samochodami do okolicznych gimnazjów (odległość do 50 km). Czy mogą na te wyjazdy zabierać uczniów?

czytaj więcej »

Do 11 marca 2013 roku można składać wnioski projektowe w konkursie, ogłoszonym przez Ministra Spraw Zagranicznych, na realizację zadania: „Edukacja globalna 2013”. Celem zadania jest realizacja projektów w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2013 r.”, a wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 1 900 000,00 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole zatrudnione są dwie nauczycielki jednego przedmiotu. W związku z brakiem godzin na dwa pełne etaty, jednej z nich zostanie ograniczone zatrudnienie - kto i na jakiej podstawie ma zadecydować, której?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został poinformowany, że będzie zwolniony z art. 20 Karty Nauczyciela. Zaraz po tym przyniósł pismo z zakładowej organizacji związkowej, że jest nauczycielem chronionym. Nie potrafił jednak wskazać funkcji, jaką tam pełni. Czy dyrektor może podważyć zaświadczenie nauczyciela o szczególnej ochronie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel po długoletniej przerwie w wykonywaniu zawodu traci swoje uprawnienia?

czytaj więcej »

Co roku nauczyciele są angażowani do pracy w zespołach nadzorujących sprawdziany, w komisjach egzaminacyjnych w ramach egzaminów maturalnych, czy potwierdzających kwalifikacje zawodowe i co roku pojawia się pytanie – czy ktoś im za to zapłaci? Nauczyciele sadząc, że jest to dodatkowa praca, żądają od pracodawców dodatkowego wynagrodzenia lub przynajmniej dodatkowych dni wolnych. Okazuje się jednak, że większość prac przy egzaminach i sprawdzianach nauczyciele wykonują w ramach pensji, którą otrzymują, bez dodatkowych świadczeń.

czytaj więcej »

Odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę nie podlega ochronie przed potrąceniami, przewidzianej dla wynagrodzenia za pracę. Tak wynika z uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego podjętej 17 stycznia 2013 r. (sygn. akt.: II PZP 4/12).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela, którego staż ulegnie przedłużeniu i nie zakończy się do 31 maja br.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy koszty obsługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej (PKZP) mogą być ponoszone z budżetu szkoły, czy powinni je pokrywać członkowie kasy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy rada rodziców może w ramach wsparcia szkoły podpisać umowę z firmą zewnętrzną na wynajęcie ksera (dzierżawa) i umieścić je w szkole za pozwoleniem dyrekcji szkoły? Jednocześnie sami rodzice je utrzymują opłacając stawki za "stronę" ustalone przez tę firmę.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy opinia związków zawodowych o pracy dyrektora szkoły jest jawna? Czy dyrektor może znać jej treść?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przewodniczący rady rodziców może wystąpić z wnioskiem do mnie o zwolnienie nauczyciela?

czytaj więcej »

wiper-pixel