WYDANIE ONLINE

Sporządzenie katalogu obowiązków nauczyciela wychowawcy, a następnie ich egzekwowanie wymaga uwzględnienia wielu wytycznych. Sprawdź o czym pamiętać.

czytaj więcej »

Oceny pracy dyrektora będzie dokonywał organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym a odpis oceny pracy będzie włączany do akt osobowych nauczyciela – to najważniejsze zmiany w projekcie nowego rozporządzenia dotyczącego oceny pracy nauczycieli.

czytaj więcej »

Główne zmiany z szkolnictwie zawodowym mają polegać na zorganizowaniu nauki tak, aby odbywała się ona u pracodawcy. Sprawdźmy jakie jeszcze zmiany omawia się na toczącej się od miesięcy debacie.

czytaj więcej »

Jeśli dyrektor uzna, że dana forma wycieczki np. przewidująca lot samolotem jest odpowiednia dla danej grupy uczniów może się na nią zgodzić. Po zatwierdzeniu karty wycieczki i wyrażeniu zgody przez rodziców taka wycieczka będzie mogła się odbyć.

czytaj więcej »

Dyrektor z mocy ustawy zobowiązany jest do organizacji warunków kształcenia zgodnie z orzeczeniem, w tym do zapewnienia uczniom zajęć rewalidacyjnych. Przepisy nie przewidują możliwości rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych.

czytaj więcej »

Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i ich rodzice zostali poinformowani przez wychowawców o kryteriach oceniania zachowania. Rodzaj kary stosowanej wobec ucznia w ciągu roku zawsze musi wynikać z zapisów statutu.

czytaj więcej »

Przeniesienie do innej szkoły nie powoduje ustania stosunku pracy. Dlatego też nie wystawia się dla niego świadectwa pracy. Jego akta osobowe należy przekazać do szkoły, do której jest przenoszony.

czytaj więcej »

Nauczyciel nie może sam rozwiązać umowy o pracę na czas określony bez wypowiedzenia. Natomiast dyrektor nie ma obowiązku zawarcia z nauczycielem porozumienia rozwiązującego stosunek pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel