WYDANIE ONLINE

Tworzenie arkusza organizacyjnego nie musi być uciążliwym i czasochłonnym zadaniem, wystarczy dokładnie wykonać kilka opisanych niżej czynności. Aby ułatwić to zadanie przedstawiamy przykładową procedurę postępowania w celu utworzenia arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2013/2014. Materiał będzie przydatny także wtedy, gdy arkusz sporządzany jest za pomocą programu narzuconego przez organ prowadzący. Zmienia się wówczas tylko forma przekazywania danych, ale procedura tworzenia arkusza pozostaje niezmienna.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje jakaś regulacja prawna dotycząca czasu trwania wycieczki szkolnej czy zielonej szkoły? Czy pięciodniowy wyjazd dzieci 6- czy 7-letnich jest dopuszczalne? Jakie przepisy regulują te kwestie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy zostanie zwolniony z pracy z powodu braku godzin. Będzie to jedyny pracownik szkoły zwalniany w tym roku. W szkole zatrudnionych jest ponad 20 pracowników, lecz nauczyciel będzie jedyną osobą zwalnianą z pracy. Czy należy wypłacić odprawę?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel otrzymał propozycję ograniczenia zatrudnienia. Nie chciał podpisać otrzymanego dokumentu. Czy można uznać, że zapoznał się z dokumentem?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zwolnić nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków przez tego nauczyciela (stawienie się w pracy pod wpływem alkoholu)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi, który ma być odpowiedzialny w nowym roku szkolnym za sprawy związane z problemami wychowawczymi i kontakt z sądem wystarczy przydzielenie tych zajęć przez wpis w protokole na radzie pedagogicznej? Nauczyciel wyraził zgodę ni ma odpowiednie kwalifikacje.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia od 21 września 2012 do 22 września 2013 na jego wniosek złożony 5 lutego 2013 mogę przygotować w chwili obecnej ocenę pracy? Które przepisy prawne regulują tę sytuację?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zmieniają się w szkole warunki umowy dla wszystkich nauczycieli w związku z dniami wolnymi. Czy możemy podpisać też aneks z pracownicą która przebywa na zwolnieniu lekarskim ?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy problem z zaklasyfikowaniem wydatków takich jak naprawa telewizora, naprawa zmywarki, naprawa sprzętu chłodniczego, konserwacja monitoringu, naprawa autobusu, modernizacja przewodu kominowego spalinowego w kotłowni gazowej w pralni. Który z paragrafów zastosować: 4300 czy 4270?

czytaj więcej »

Kwota bazowa na 2013 r. dla nauczycieli nie uległa zmianie w stosunku do kwoty bazowej z ubiegłego roku, co oznacza, że w 2013 r. nie będzie podwyżek dla nauczycieli.

czytaj więcej »

Prawo nauczyciela do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, np. zaplanowane w czasie, w którym odbywają się rekolekcje, budzi wiele kontrowersji. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało w tej sprawie dwie przeciwstawne opinie. Z kolei samorządy ustalają w regulaminach wynagradzania własne zasady wypłacania wynagrodzenia za takie godziny, najczęściej pozwalające im na pewne oszczędności, które przewidują wypłatę tylko za rzeczywiście zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Kto ma rację? Jak powinno się płacić za godziny ponadwymiarowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakich zasadach można nauczyciela pozbawić możliwości nauczania danego przedmiotu, mimo posiadanych przez niego kwalifikacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy komisja rewizyjna Rady Miasta (organ prowadzący) ma prawo kontrolować działalność rady rodziców, tj. wpłaty i wydatki?

czytaj więcej »

Pytanie: Zarząd organizacji związkowej zwrócił się do dyrektora szkoły z prośbą o przesłanie 7 regulaminów m.in regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, przyznawania nagród. Pismo nie podaje w jakim celu i na jakim przepisie oparta jest ta prośba. Czy dyrektor jest zobowiązany do przesłania tych dokumentów?

czytaj więcej »

Zdaniem MEN możliwe jest wykonywanie zadań biblioteki publicznej przez bibliotekę szkolną, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków realizacji przez bibliotekę szkolną jej zadań dydaktyczno-wychowawczych, a także warunków bezpieczeństwa uczniów.

czytaj więcej »

wiper-pixel