WYDANIE ONLINE

Monitorowanie realizacji podstawy programowej przeprowadzone przez dyrektora szkoły ma na celu zagwarantowanie znajomości podstawy programowej i uwzględniania jej przez nauczycieli w bieżącej pracy pedagogicznej.

czytaj więcej »

Organ prowadzący szkoły finansuje organizację specjalistycznych zajęć dla uczniów np. korekcyjno-kompensacyjnych czy rewalidacyjnych. Ma więc prawo oczekiwać potwierdzenia zasadności wydatkowania środków na ten cel, na podstawie dokumentów złożonych w szkole przez rodziców uczniów.

czytaj więcej »

Nauczyciela, którego kuratorium powołało jako eksperta do prac w komisji do spraw awansu zawodowego, zwalniasz na ten czas z pracy w szkole.

czytaj więcej »

Projekt ustawy budżetowej na 2017 rok przewiduje wyższą o 418 mln zł, w stosunku do wstępnego projektu, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej.

czytaj więcej »

Po zakończeniu zastępstwa, nauczyciel może realizować nadal zajęcia w szkole, ale tylko wówczas gdy taka potrzeba wynika z organizacji nauczania.

czytaj więcej »

Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok. Na jakich zasadach to zrobić i jak udokumentować?

czytaj więcej »

Dla potrzeb szkoły PESEL cudzoziemca nie jest potrzebny. W dokumentacji przebiegu nauczania w miejscach przeznaczonych na PESEL można wpisywać numer paszportu.

czytaj więcej »

wiper-pixel