WYDANIE ONLINE

Postępowanie dyscyplinarne z uwagi na konieczność przeprowadzenia dowodów i możliwość zaskarżenia orzeczenia komisji I instancji trwa dosyć długo. Obwiniony nauczyciel nadal pozostaje wówczas w zatrudnieniu w szkole. Przy najpoważniejszych uchybieniach dyscyplinarnych istnieje obawa, że dalsze wykonywanie pracy będzie stanowić zagrożenie. Kiedy więc możesz, a kiedy musisz zawiesić nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

czytaj więcej »

Ustawa obniżająca wiek emerytalny do 65 i 60 lat wejdzie w życie 1 października 2017 r. Zmiany będą miały istotne znaczenie także dla nauczycieli.

czytaj więcej »

Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli należy przesłać w formie elektronicznej do RIO. MEN udostępniło elektroniczny wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 r.

czytaj więcej »

Wybicie palca kwalifikuje się jako wypadek ucznia, bowiem jest nim zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz. Zawsze należy wszcząć postępowanie powypadkowe, gdy uczeń w chwili zdarzenia pozostawał pod opieką szkoły.

czytaj więcej »

Określenie pensum wicedyrektora zajmującego jednocześnie więcej niż jedno stanowisko pedagogiczne (tzw. pensum łączonego) powinno nastąpić w oparciu o stosowną uchwałę organu prowadzącego. Dopiero na podstawie tak określonego pensum można określić liczbę godzin ponadwymiarowych.

czytaj więcej »

Zwrot kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej powinien odbywać się zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły. Zwrot kosztu ich zakupu stanowi dochód szkoły. Rodzice powinni przekazać odpowiednie kwoty na rachunek bankowy szkoły.

czytaj więcej »

Pracodawca nie może żądać od pracownika podania adresu jego prywatnej poczty elektronicznej, może jednak zobowiązać pracowników do korzystania z poczty służbowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel