WYDANIE ONLINE

W związku z wygaszaniem gimnazjów wprowadzono procedurę na podstawie, której nauczyciele nie zostaną od razu zwolnieni, lecz najpierw będą mieli możliwość skorzystania ze stanu nieczynnego. Co to oznacza dla dyrektora i nauczycieli? A co z pracownikami niepedagogicznymi?

czytaj więcej »

Pracownik może wskazać do przelewu swojego wynagrodzenia rachunek bankowy osoby trzeciej. Musi wówczas wyraźnie, w formie pisemnej udzielić takiej osobie pełnomocnictwa do odbioru wynagrodzenia w jego imieniu oraz wyrazić zgodę na wypłacanie wynagrodzenia na rachunek bankowy tej osoby.

czytaj więcej »

Wprowadzono 18 nowych wzorów świadectw ze znakami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Naturalnie – wycofano zapisy dotyczące sprawdzianu szóstoklasisty. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany przewiduje nowe rozporządzenie w sprawie świadectw i dyplomów.

czytaj więcej »

Dodatkowe wynagrodzenie roczne może przysługiwać z tytułu każdego odrębnego stosunku pracy. Pracownik może więc otrzymać dwie trzynastki w jednej szkole.

czytaj więcej »

Żaden pracownik nie powinien pokrywać kosztów zakupu przez szkołę odzieży i obuwia roboczego – ani w drodze przymusu, ani też dobrowolnie.

czytaj więcej »

System równoważnego czasu pracy ustala się w regulaminie pracy. Można go zastosować jedynie na określonych stanowiskach, do których nie należy palacz c.o. w szkole.

czytaj więcej »

W projekcie nowelizacji rozporządzenia płacowego przewidziano wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

czytaj więcej »

Po wejściu przepisów w życie ustawy – Prawo oświatowe, czyli z dniem 1 września 2017 roku, dyrektorzy szkół będą musieli uwzględnić nowy publikator we wszystkich dokumentach szkolnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel