WYDANIE ONLINE

Korzyści z poszukiwania dotacji i dofinansowania na projekty edukacyjne są oczywiste - to możliwość realizacji własnych pomysłów, uczestnictwo w ciekawych projektach, rozwój własny nauczyciela oraz uczniów. Organizacje pozarządowe są sprzymierzeńcem wspierającym działania edukacyjne. Jednak nie tylko od nich można pozyskiwać fundusze na działania związane z szeroko rozumianą edukacją, w tym edukacją nieformalną wykraczającą poza edukację szkolną. Prezentujemy przykłady źródeł funduszy i sposoby ich pozyskiwania.

czytaj więcej »

Do 29 lutego 2012 r. samorządy musiały zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły m.in.: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów) oraz kuratora oświaty. Do 1 września jest czas na dialog władz samorządowych z lokalną społecznością na temat podstaw podjęcia takiej decyzji oraz sposobów zabezpieczenia warunków dalszej nauki dla uczniów, które powinny być zapewnione w lepszych lub podobnych warunkach edukacyjnych. W trakcie dyskusji samorząd może odstąpić od zamiaru likwidacji szkoły.

czytaj więcej »

W minionym tygodniu resort edukacji wysłał do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. O jego wstępnych założeniach pisaliśmy już w poprzednich wydaniach Kwadransu, ale dziś prezentujemy ostateczny kształt założeń do nowelizacji. Zmiany te mają wejść w życie od stycznia 2014 r.

czytaj więcej »

Obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2013 r. należy wykonać przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO" - przypomina resort edukacji. Sprawdź terminy przekazywania danych do systemu informacji oświatowej.

czytaj więcej »

Od 1 września 2013 r. ma zacząć obowiązywać zmiana Kodeksu pracy wprowadzająca nowy 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Przepisy o dłuższym, rocznym urlopie obejmą kobiety, które urodzą po tej dacie, a także te, które w tym momencie będą na urlopie macierzyńskim. Oznacza to, że na dłuższe urlopy nie będą mogli liczyć rodzice dzieci urodzonych przed 18 marca.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy, aby uczeń mógł wyjechać na tzw. zieloną szkołę potrzebna jest pisemna zgoda rodziców?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy z ZFŚS można zorganizować wycieczkę dla pracowników jeżeli zgłosiło się tylko 37% z nich?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na urlopie uzupełniającym może brać udział w radzie pedagogicznej i czy jego głos powinien być brany pod uwagę w głosowaniu przy wyborze przedstawiciela do komisji konkursowej na dyrektora ośrodka?

czytaj więcej »

Pytanie: Projekt unijny (zajęcia przedszkolne z dziećmi w wieku 3-4 lata) jest realizowany przez urząd gminy (gmina jest beneficjentem). Umowy o pracę będą zawierane w urzędzie gminy i podpisywane przez wójta. Czy gmina może zatrudnić nauczyciela kontraktowego w przedszkolu w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie Karty Nauczyciela? Jeśli nie, to na jakiej podstawie powinien zostać zatrudniony nauczycie - na podstawie Kodeksu pracy czy na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. umowa zlecenie?

czytaj więcej »

Z ostatecznych danych przesłanych do MEN przez kuratorów oświaty wynika, że samorządy podjęły w tym roku uchwały intencyjne o zamiarze „faktycznej" likwidacji 259 szkół, w których są uczniowie (spośród szkół dla dzieci i młodzieży - bez szkół policealnych). Dla porównania w zeszłym roku samorządy podjęły uchwały o intencji likwidacji 727 takich szkół. Samorządy mogły podejmować takie uchwały do końca lutego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ze środków funduszu socjalnego w szkole można dofinansowywać wyjazd do sanatorium?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel może z własnej woli i bez wynagrodzenia zrealizować godziny doraźnego zastępstwa za nieobecnego nauczyciela? Czy gdy zastępstwo realizuje nauczyciel bez kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć, powinien otrzymać za nie wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej szkole ustalono, że zajęcia z dnia 2 maja 2013 r. będziemy odpracowywać w dniu 6 kwietnia 2013 r. (sobota). Czy uczniowie klas maturalnych powinni być na zajęciach w tym dniu jeśli kończą szkołę 26 kwietnia 2013 r.? Dzień 2 maja 2013 r. nie będzie dla nich dniem z zajęciami edukacyjnymi.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy roczny urlop na poratowanie zdrowia zalicza się do stażu pracy, do stażu pedagogicznego, do stażu emerytalnego i do nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

wiper-pixel