WYDANIE ONLINE

Gdy szkoła przechodzi zmiany organizacyjne albo częściową likwidację konieczne staje się zmniejszenie stanu zatrudnienia. Zamiast zwalniać nauczycieli można ograniczyć wymiar zatrudnienia wszystkim lub części nauczycieli danego przedmiotu. Jednak i taka zmiana nie zawsze będzie możliwa. Są bowiem nauczyciele, których przed zwolnieniem i zmianą warunków pracy chronią przepisy. Wówczas, mimo że powodem takich decyzji kadrowych są przyczyny niezależne od nauczyciela i dyrektora, nie można nauczycielowi skutecznie wypowiedzieć stosunku pracy i zmienić warunków zatrudnienia. Warto więc wiedzieć, których nauczycieli nie brać pod uwagę podejmując decyzje kadrowe na nowy rok szkolny.

czytaj więcej »

W kwietniu zostanie podpisana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, określający nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu maturalnego począwszy od 2015 r. Obecnie trwają końcowe prace redakcyjne nad projektem nowelizacji, który 21 stycznia br. trafił do konsultacji społecznych.

czytaj więcej »

Pytanie: W marcu została podjęta decyzja o całkowitej likwidacji kuchni w szkole. Pracownicy kuchni dostaną wypowiedzenie z przyczyn niedotyczących pracowników i zostaną im wypłacone odprawy. Jeden z pracowników jest od 1 stycznia 2013 r. na zwolnieniu lekarskim. Czy w związku z tym, że jest likwidowana cała kuchnia można temu pracownikowi dać wypowiedzenie umowy o pracę?

czytaj więcej »

Nowelizacja Karty Nauczyciel zmienia zasady obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz wypłacania dodatków uzupełniających. Zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli mają wzmocnić motywacyjny charakter wynagrodzenia oraz uelastycznić sposób jego rozliczania.

czytaj więcej »

Od ponad 2 lat są postulaty, by zmienić nieefektywne i przewlekłe postępowanie dyscyplinarne nauczycieli tak, by rzeczywiście chroniło ono uczniów przed łamiącymi zasady wykonywania zawodu nauczycielami. Stąd postępowanie dyscyplinarne ma zostać kompleksowo uregulowane w nowym brzmieniu Karty Nauczyciela. Między innymi do odpowiedzialności dyscyplinarnej będzie można pociągnąć także nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych - bez względu na wymiar zatrudnienia.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, o którym pisaliśmy tydzień temu, wprowadza także zmiany w zakresie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Stopień nauczyciela dyplomowanego, tak jak nauczyciela mianowanego, będzie nadawał organ prowadzący szkołę. Projektowane zmiany mają przenieść awans zawodowy do organów będących bliżej szkoły i zwiększyć rolę dyrektora szkoły oraz rodziców przy awansie nauczycieli.

czytaj więcej »

Pytanie: Kto powinien skierować do organu prowadzącego wniosek o nauczanie indywidualne dziecka 5-letniego, uczęszczającego do przedszkola, w przypadku nie realizowania obowiązku z przyczyn zdrowotnych? Czy to kompetencje dyrektora przedszkola czy szkoły, w obwodzie której dziecko realizuje obowiązek?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w aktach osobowych zatrudnionych pracowników należy umieścić oświadczenie o zapoznaniu z aneksem do regulaminu wynagradzania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mam obowiązek umieszczenia na boisku tablic informacyjnych określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielka, która wykorzystała 2 tygodnie urlopu w czasie ferii zimowych w 2012 r., a następnie od 8 lutego 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. korzystał z urlopu wychowawczego, ma prawo do urlopu uzupełniającego za 2012 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy uczennicę z upośledzeniem w stopniu lekkim można zwolnić z obowiązku realizacji projektu edukacyjnego? Dziewczynka jest bardzo nieśmiała, ma słaby kontakt rówieśnikami, nie tylko z klasy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy z prawnego punktu widzenia można przeprowadzić egzamin poprawkowy dla ucznia kl III szkoły podstawowej?

czytaj więcej »

wiper-pixel